OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 36

o je vlastne psoriáza a kam Śsa zaraujeŤ medzi kožnými ochoreniami? Psoriáza je jedným z najastejťie sa vyskytu- júcich neinfekných kožných ochorení chro- nického charakteru. Charakterizuje ju zvýťená epitelizácia, náchylnos kože na zapálenie a pri tomto ochorení už musíme poíta aj so závažný- mi sprievodnými príznakmi, ako je napr. artridí- da, o môže vies k obmedzeniu pohyblivosti. Kedy sa zmena kože považuje za estetický problém a kedy za lekársky prípad? Ak je zmena kože ruťivá, v každom prípade je dôležité obráti sa na odborníka, ktorý na zákla- de príznakov definuje jednotlivé skupiny ochore- ní a urí správnu diagnózu. Vemi dôležité je aj to, že chorá pokožka musí by oťetrovaná poda jej typu: zápal musí by zmiernený, suché povr- chy hydratované a je potrebné podpori odlupo- vanie prípadných hrubých vrstiev. Pre pacientov trpiacich na psoriázu má komplexná starostlivos eťte väťí význam, keže ide o poruchu imunit- ného systému, ktorá postihuje celý povrch tela, napriek tomu, že príznaky sa objavujú iba na ur- itých miestach v menťom i väťom rozsahu. V om sa toto ochorenie líťi od iných kož- ných ochorení? Hovoríme v princípe o genetickom ochorení, psoriatici sa asto sa vyskytujú v rámci jednej rodiny. Existuje vea prípadov, kedy sa psoriáza objaví aj medzi príbuznými v priamej vzostup-nej línii. Ak niekoho rodiia, starí rodiia trpia na psoriázu, je ovea väťia ťanca, že príznaky sa objavia aj u neho. Príznaky sú vyvolávané na genetickej báze vplyvmi okolia. Je dôležité spomenú, že psoriáza je poruchou imunitného systému, a tým aj procesom odohrávajúcim sa v celom organizme, ktorý sa prejavuje silným od-lupovaním, servenaným, zapáleným povrchom pokožky. o sa týka mechanizmu choroby, ide o nadprodukciu epitelových buniek, následkom oho sa nový povrch pokožky vyvíja takou rých-losou, že epitelové bunky obsahujúce bunkové jadrá nie sú schopné sa oddeli a na povrchu kože vytvárajú biele, odlupujúce sa ŚťupinyŽ. Aké sú príznaky psoriázy, sú také obdobia, kedy sa tieto príznaky zhorťujú? Najastejťím príznakom psoriázy v ranom ťtá- diu sú malé ervené ťkvrny, ktoré sa postupom ochorenia vyskytujú v stále väťom množstve a ich povrch sa odlupuje a pripomína vosk zo svieky. Samotné ervené ťkvrny sú v mnohých prípadoch zapálené v hlbťích vrstvách a v dô- sledku odlupovania je vemi asté aj svrbenie. Psoriáza sa môže vyskytova kdekovek na po- vrchu tela, najastejťie sa s ou stretávame na napínaných miestach (lake, koleno), resp. na vlasatej pokožke, na trupe alebo na konatinách, ˙ o je vlastne psoriáza? oskar www. zdravsi.sk 3636