OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 34

Preto je také dôležité, aby sa už udia, ktorí ne- majú žiadne príznaky, zúastnili na tom vyťet- rení, ktoré vykonáva už roky aj na Slovensku Medprev s. r. o., s vedením primára Dr. Tibora Pohla, národného riaditea programu. Aká je podstata tejto metódy? V uplynulých 10 rokoch sa na základe výskumu zisti- lo, že pružnos ciev je mimoriadne dôležitá, tú treba vyťetrova. Ukáže nám, i sa už zaal istý proces za- vápovania v cievach. Poiatoné zavápovanie eťte nespôsobuje ažkosti, ale ak ho zavas odhalíme je dobre lieitené, zastavitené i dokonca zvrátitené. Ako dlho trvá vyšetrenie? Dokopy 10 minút. Pacient je v ležiacej polohe a vyťetrenie je úplne bezbolestné. V podstate sa podobá meraniu krvného tlaku. Popri množstve alťích parametrov, podáva spoahlivý obraz o periférnych cievach a tepnách. Vyťetrenie vy- konávame arteriografom, ktorý jediný spomedzi na tie isté úely vyvinutých prístrojov, ukazuje tým istým meraním aj centrálny tlak v aorte. Komu sa odporú a toto vyšetrenie? Vťetkým vo veku 20 až 70 rokov. Ale odporúa- me ho vťetkým vekovým skupinám v tom prípade, ak sa v rodine vyskytol srdcový infarkt, krvácanie do mozgu, vysoký krvný tlak alebo cukrovka. Nakol’ko je skríning spol’ahlivý? Poítaové cievne vyťetrenie arteriografom je prvou spoahlivou, bezbolestnou skríningovou metódou. Okrem jednej … dvoch srdcových cho- rôb sa dá uskutoni u každého a podáva úplne presný výsledok. Doteraz sa vôbec nedalo predpovedat’ a predchádzat’ srdcovému infarktu? Dalo sa, a to tak, že poda uritých tabuliek sa vypoítavala pravdepodobnos, ale táto metóda je už zastaraná. Takisto sme mali a aj máme al- ťie možnosti (CT, MR, ultrazvuk, koronarograf) na také vyťetrenia, ktoré jednoznane odhalia chorobu. Tieto vyťetrenia sú drahé, zložité, vyža- dujú odborníka a niekedy sú bolestivé. Podsta- tou náťho vyťetrenia je, aby sa dalo uskutoni kdekovek, bez odborníka, je zaplatitené a na základe tohto vyťetrenia lekár môže rozhodnú i sú potrebné vyťťie spomínané vyťetrenia. Kol’ko stojí vyšetrenie? Závisí to od množstva pacientov. Týmto by sme chceli dosiahnu to, aby sa udia hlásili na vy- ťetrenie arteriografom skupinovo. Na jednu osobu je cena 40 EUR vrátane vyťetrenia ultra- zvukovým prístrojom doppler v hodnote 10 EUR zdarma, ak vťak prídu dvaja a viacerí, tak už iba 30 EUR na osobu bez dopplera. Kde sa môžu dat’ vyšetrit’ naši itatelia? Na naťej internetovej stránke postupne aktu- alizujeme naťe termíny. Keže je veký záujem o vyťetrenia, odporúam, aby ste si vypýtali ter- mín zavasu. Inťtitúciám, spolonostiam, ťpor- tovým združeniam zdôrazujeme, že ak je viac ako 20 záujemcov, vieme prís priamo k Vám. Ak nemá spolonos lekársku ambulanciu, poťleme na miesto náť lekársky kamión. Okrem toho naťi lekári - po dohode vopred - radi spravia prednáť- ku o dôležitosti arteriografického vyťetrenia. Aké dodatkové vyšetrenia viete ponúknut’? Na Slovensku rone zomrie 4000 udí na ra- kovinu žalúdono … revného traktu. Radi by sme podieali na znižovaní tohto ísla tak, že ak k nám príde pacient na vyťetrenie srdcovo … cievneho systému, spravíme mu zadarmo aj skrí- ning žalúdka a riev. Vyťetrenie je samozrejme bezbolestné, pretože v stolici vyťetrujeme ťpeci- ficky na udskú krv. Toto vyťetrenie sa odporúa obéznym uom, tím ktorí majú cukrovku alebo vysoký krvný tlak, alebo ak sa v rodine vyskytol nádor v žalúdku alebo revnom trakte. Okrem toho sa odporúa vykona vyťetrenie aj u vťet- kých zdravých udí, ktorí majú nad 40 rokov. Skríningovým vyšetrením proti infarktu Na Slovensku umrie rone 35 000 udí na ochorenia srdcovo … cievneho systému. Najastejťím dôvodom úmrtia je infarkt. Kým by spôsobil boles, vo väťine prípadov by sa už jednalo o nezvratnú, nelieitenú chorobu. ŚVyťetrenie vykonávame arteriografom. Je to jedinené zariadenie, ktoré ukazuje aj centrálny tlak v aorte.Ť Srdene vás pozývame na vyťetrenie arteriografom! Cena za 1 osobu je 40 EUR + vyťetrenie stolice zdarma, cena od 2 osôb je 30 EUR + vyťetrenie stolice zdarma. Ak si u nás dohodnete termín e-mailom, alebo telefonicky, odrátame vám z ceny 1 EURo. Naťe stále ambulancie sú v Bratislave na Tehelnej poliklinike a v Koťiciach na Krivej ulici. Vyťetrujeme v každej obci, v novembri v Pieťanoch, Nitre a alťích mestách. Prihlásenie: Bratislava: info@medprev.sk, 0948 171 186, 02/5262 2440 Koťice: kosice@medprev.sk, 0917 277 453, 055/622 5542 www.medprev.sk oskar www. zdravsi.sk 3434