OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 32

Odborník na choroby srdca Dr. Dwight Lun- dell, MD kardiochirurg chirurgie v Mesa, Ari- zona a Scottsdale, Arizona pripúť a obrovský omyl! My, lekári s vedomosami, skúsenosami a au- toritou si asto vybudujeme dos vysoké ego, ktoré spôsobí, že si len s ažkosami pripustíme vlastný omyl. Tak, tu to máme. Dobrovone pri- znávam, že som sa mýlil. Ako srdcový chirurg s 25 ronými skúsenosami mám za sebou vyťe 5 000 operácií srdca a musím uvies na pravú mieru omyl, ktorý bol doteraz braný ako fakt z medicínskeho aj vedeckého hadiska. Jedinou akceptovanou terapiou na zníženie cholesterolu bolo predpísanie lieby a nariadenie diéty, kto- rá výrazne obmedzuje príjem tukov. Boli sme presvedení, že tým sa zníži hladina cholesterolu a riziko ochorení srdca. Odchýlky od tejto me- tódy boli považované za kacírstvo a mohli vies k zanedbaniu povinnej starostlivosti. To vťak ne- funguje! Tieto odporúania už nie sú vedecky ani morálne obhájitené. Objav spred pár rokov, že skutonou príinou vzniku srdcových ochorení je zápal steny artérie, vedie k zmene pohadu na liebu ochorení srdca a iných chronických ochorení. Napriek skuto- nosti, že 25% populácie užíva finanne náklad- né statinové lieky a napriek skutonosti, že sme obmedzili množstvo tuku v naťej strave, zomrie tento rok na srdcovocievne ochorenia v Ameri- ke viac udí, ako kedykovek pred tým. Zápal nie je komplikovaný … je to jednoducho prirodzená obrana organizmu voi cudzím elementom, ako sú baktérie, toxíny, alebo vírusy. Zápalový cyk- lus je dokonalý v tom, ako chráni náť organiz- mus pred bakteriálnymi a vírusovými elementmi. Ak je vťak ud-ský organizmus chronicky vysta-vovaný zraneniu od toxínov, ale-bo od potravín, ktoré nebol pô-vodne geneticky nastavený trávi, nastáva stav, na-zývaný chronický zápal. Chronický zápal je rovna-ko ťkodlivý, ako je akútny zápal prospeťný. My ostatní jednodu-cho dodržiava-me odporúané vťeobecné zásady stravovania na báze nízkeho príjmu tukov a vysokého ob-sahu polynenasýtených tukov a sacharidov bez toho, aby sme si uvedomovali, že spôsobujeme opakované poranenia náťmu cievnemu sys-tému. Tieto opakované poranenia spôsobujú chronický zápal, ktorý vedie k srdcovocievnym ochoreniam, infarktom, cukrovke a obezite.Zjednoduťene je možné konťtatova, že bez prí-tomného zápalu prebiehajúceho v naťom tele, neexistuje ukladanie cholesterolu v stenách ciev, ani následný vznik ochorení srdca i infarkt. Bez zápalu sa cholesterol vone pohybuje v tele tak, ako to bolo prirodzene nastavené. Je to práve zápal, ktorý spôsobuje, že sa cholesterol v cie-vach zachytí. o sú najväťí vinníci vzniku chronického zápalu? Jednoducho je to zahltenie tela nadmerným príjmom vysoko spracovaných sacharidov (cukor, múka a vťetky z nich vy- robené produkty) a nadmerná konzumácia omega-6 rastlinných olejov ako je sójový, kukuriný a slnenicový olej, ktoré sa nachá- dzajú v mnohých spracovaných potravinách. Nájdite si as na predstavu jedného príkladu, kto- rým priblížime, o je chronický zápal. Predstavte si ostrú kefku, ktorou budete ťúcha jemnú po- kožku až kým takmer nezane krváca. Predstav- te si, že to budete opakova niekokokrát denne poas piatich rokov. Pokia by ste to vydržali, vaťa pokožka by po tomto ase krvácala, bola by opuchnutá a infikovaná a jej stav by sa zhor- ťoval po každom alťom zranení. Tento príklad je názornou predstavou zápalového procesu, ktorý možno prebieha práve teraz vo vaťom or-ganizme. Kým si vychutnávame zvádzajúcu chu sladkého zákusku, naťe telo odpovedá alarmu-júco akoby vstúpil nepriate a vyhlásil vojnu. Po-traviny plné cukru a jednoduchých sacharidov, alebo jedlá spracované omega-6 olejmi kvôli dlhej dobe trvanlivosti, tvorili základ stravovania Amerianov poas 60-tich rokov. Tieto potraviny boli pomalou otravou každého ich konzumenta. Ke ‚fÖRćĆćVî’'Vć·’öFÖ–WFçRW‡G&Nf·’vÇVż7§’†ĆF–ć7V·'Rb·'f’7O§ćRÂ&öGV·V¦Rf–2–ç§VÎÖçRvÇVż7¦6ÖVîŇćVĆůćVďŇGV˛ŕ o má toto spoloné so zápalom? Hladina cukru v krvi je regulovaná vo vemi úzkom rozsahu. Molekuly extra dávok cuk- ru sa pripájajú k rôznym proteínom, ktoré naopak niia steny cievneho systému. Opa- kované zranenia stien ciev spúť ajú zápal. Pokia prekroíte hladinu cukru niekokokrát denne každý de, je to ako ma brúsny papier vo vnútri vaťich jemných ciev. Aj ke to nevidíte, bute si istí že je tam. Videl som to u viac ako 5000 pacientov poas tých 25 rokov praxe, u ktorých bol jeden spoloný meno- vate … zápal v ich artériách. Pokia sa rovnová- ha naruťí konzumáciou nadmerného množstva tukov omega-6, bunková membrána produkuje chemikálie nazývané cytokíny, ktoré priamo spô- Zápal tichý zabijak! Dr. Dwight Lundell oskar www. zdravsi.sk 3232