OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 31

Výživový doplnok LIDERIN vo farmaceutickej kvalite GMP pre vás vyrába WALMARK. ™iadajte v každej dobrej lekárni alebo na www.liderin.sk! pri ateroskleróze ciev srdca a hlavy (mozgu), kedy môže dôjs k infarktu (m tvici). Hypertenzia - vysoký tlak krvi - je vemi zákerným ochorením, pretože prebieha bez viditených príznakov a zane sa prejavova až v ťtádiu, kedy zane poťkodzova cievne ste- ny. Erektívna dysfunkcia je jedným z príznakov tohto ochorenia. Nadváha - obezita - ukladanie tu- kov v cievnom rieiťti zužuje prierez ciev v penise a tým znižuje aj prie- tok krvi v penise, o sa prejavuje ako erektívna dysfunkcia. Poruchy psychiky - psychické po- ruchy vemi významným faktorom, ovplyvujúcim vznik a existenciu erektívnej dysfunkcie je psychický faktor, ktorý ovplyvuje nie len erek- ciu, ale aj samotný priebeh sexu. Pri prehnanom oakávaní alebo nad- mernom sústredení sa na erekciu a sexuálny akt sa stáva, že sa erekcia vôbec nedostaví. To je typické hlav- ne pri zmenách sexuálnej partnerky, ke sa muži chcú podvedome Śuká- zaŤ. Psychika hrá vekú úlohu aj pri opakovaných neúspechoch, ke Śstrach z opätovného zlyhaniaŤ ve- die do zaarovanému kruhu a tento strach ovplyvní aj frekvenciu sexuál- nej aktivity. Výraznou mierou vplýva na erektívnu dysfunkciu stres vyplý- vajúci zo starostí v práci, finanné problémy, iné psychické vplyvy v ro- dine (úmrtie, ochorenie), o vedie k nedostatonej koncentrácii a zly- haniu erekcie. Fajenie - tento zlozvyk patrí k naj- rozťírenejťím a závislos na fajení a nikotíne vedie k vzniku erektívnej dysfunkcie. Alkohol, drogy, nezdravý životný ťtýl. Vťetky tieto zlozvyky a návyky majú priamy vplyv na psychiku, ale aj na vznik a existenciu erektívnej dysfun- kcie. Až 1/4 postihnutí erektívnou dysfunkciou má na svedomí faje- nie a konzumácia alkoholických ná- pojov. Úrazy a ochorenia Erekcia je vlastne reflexný dej, kto- rý správnym prevodom nervových impulzov z mozgu do penisu vyvolá erekciu. Nedostatoné alebo pre- ruťené nervové vedenia, zapríi- nené úrazom panvy s poťkodením nervov, úrazy miechy alebo mozgu, veký radikálny chirurgický výkon v malej panve (operácie prostaty, moového mechúra, koneníka), rôzne ochorenia centrálnej nervo-vej sústavy (Parkinsonová choroba, roztrúsená mozgovo-miechová skle-róza), majú priamy vplyv na výskyt erektívnej dysfunkcie.Príin, pre ktoré vzniká a vyskytuje sa erektívna dysfunkcia je podstat-ne viac, ale tieto sú asi najastejťie. Väťina uvedených príin sa dá od-stráni zmenou životného ťtýlu, zvý-ťeným pohybom, psychoterapiou, zbavením sa zlozvykov a podobne. Cievne ochorenia vyžadujú liebu odborníkmi. O erektívnej dysfunkcii hovoríme vtedy, ke minimálne ťes mesia- cov trvá neschopnos dosiahnu alebo udrža dostatonú erekciu na uspokojivú sexuálnu aktivitu. Uspokojivý sex nie je presne defi- novaný a každý jednotlivec vníma mieru sexuálneho uspokojenia individuálne. To, o je pre nieko- ho úplne uspokojivý sex, niekto iný môže považova za absolút- ne nedostatoný. Pri erektívnej dysfunkcii hovoríme o nedosta- tone rýchlej a tvrdej erekcii, ktorá je potrebná na uskutone- nie pohlavného aktu, teda nie o tom, i erekcia vydrží hodinu alebo 5 minút. S ohadom na túto skutonos je možné závaž- nos erektívnej dysfunkcie rozde- li na niekoko stupov. Najrozšírenejšia skupina Bezproblémová erekcia vo svojej podstate neexistuje, avťak dá sa poveda, že väťina (najpoetnejťia skupina mužov) problém s erekciou nemá. Muži tejto skupiny dosiah- nu pravidelnú erekciu bez väťích problémov bežnou stimuláciou. Ich erekcia je dostatone tvrdá, aby mohlo dôjs k imisii (zavedeniu pe- nisu do poťvy). Nemajú výraznej- ťí problém erekciu udrža až do okamžiku orgazmu - vyvrcholenia. Pravidlom sú ranné erekcie, ktoré sú významným faktorom k udržaniu dobrej schopnosti erekcie pravidel- ným prekrvovaním toporivých telie- sok v penise. Mierne problémy s erekciou Najmenej závažný stupe erektív- nych porúch je charakterizovaný len príležitostným, ale opakovaným zlyhaním erekcie. Patria sem prí- pady, ke k erekcii síce dôjde, ale v priebehu styku sa ju nepodarí udrža až do vyvrcholenia (nemyslí- me na vyvrcholenie partnerky). Naj- typickejťie pre túto skupinu mužov je, že nemajú problém s erekciou prav idelne, ale dá sa vystopova, že k poruchám erekcie dochádza len v uritých situáciách alebo s kon-krétnou partnerkou. asto sú to poruchy erekcie zapríinené psy-chikou, napr. pokia je muž po dlhťí as v enormnom pracovnom strese alebo si naťiel novú sexuálnu par-tnerku, po ktorej dlho túžil, a pred ktorou sa chce ukáza. Tieto prob-lémy sa môžu opakova, pretože ak muž raz neuspeje, cíti sa sklamaný zo svojho zlyhania a podvedome sa bojí alťej situácie, ke mu môže hrozi alťí neúspech. V takých-to situáciách je rozumné neodloži rieťenie problému tým, že sa zníži frekvencia sexuálnej aktivity, ale je rozumné si s partnerkou tento prob-lém ujasni a snaži sa nemyslie na možnos opätovného zlyhania. Stredne t’ažká erektívna dysfunkcia Mužom sa asto stáva, že nedo- siahnu dostatone tuhú erekciu na uskutonenie sexuálnej aktivity ale- bo ich erekcia nevydrží a ochabne eťte pre orgazmom. Tieto poruchy sa prejavujú pravidelne, neobme- dzujú sa len na vybrané partnerky alebo situácie. Pokia takýto prob-lém trvá viac ako ťes mesiacov, je to vážny dôvod na návťtevu le-kára. Poruchy erekcie totiž môžu by prvým signálom iného, dosia neznámeho, asto vemi závažné-ho ochorenia (ischemická choroba srdca, predzves infarktu). Výrazné problémy s erekciou Pri obmedzenej schopnosti do- siahnu erekciu, nie to eťte ju udr- ža, hovoríme o ažkej erektívnej dysfunkcii. K erekcii dostatone tvrdej na uskutonenie sexuálnej aktivity prakticky nedochádza, muži sú tým vemi psychicky deprimova- ní, o eťte viac negatívne vplýva na schopnos erekcie. Vemi asto to zapríiuje závažné cievne ocho- renie, prípadne iné ochorenie, kto- ré sa podiea na takejto erektívnej dysfunkcii. Lieba poruchy erekcie a lieba základného ochorenia je nutná. Zdroj: www.kardioklub.sk Kardioklub SK kúpele Slia , 962 31 SLIA tel. 0949 176 092, 0915 072 663, 0903 019 654 www.kardioklub.sk kardioklub@kardioklub.sk 3131