OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 30

Erektvna dysfunkcia Erekcia je vemi komplikovan proces a na jej vzniku a priebehu sa podiea niekoko faktorov. Zlyhanm niekto- rho z tchto faktorov sa erekcia ne- mus uskutoni v dostatonej miere, dokonca nemus nasta vbec. Ako sa erekcia uskuto nuje Na vznik a uskutonenie erekcie je potrebn dostatone siln akustic- k (zvukov), vizulny (pohadov) alebo dotykov impulz - vnem, kto- r stimuluje nervov centr v moz- gu, ktor daj signl cez miechu a nervy a do penisu. Djde k roz- reniu tepien v penise, m sa zv- i prtok krvi do toporivch teliesok penisu, ktor s 6VFR'fR?&6R6&VG oGF'fV7R'bbF&Чo6FVƖW667NfF6G7GWRGg&FWFRV7RGbGVW66V2R&2FVЧF&V6RFWBF6GVF&V&f&VfWR'V6RW&V6RRF7FF&V2RRF7FF&RGg&OV&6VF2ЧFF&R7F.F6GW&VNbЦV'V6RW&VNfVG6gV6 Ak s naj astejie pr iny porch erekcie Ide o najrznejie dvody, od po- rch psychiky, cez zlozvyky, poope- ran stavy, razy a k zvanm celkovm ochoreniam, ktor maj priamy vplyv na vznik a existenciu erektvnej dysfunkcie. Poruchy prekrvenia Pred a poas erekcie maj dleit lohu cievy, ktor priamo ovplyvu- j kvalitu erekcie. Na cievnych poru- chch erekcie sa podieaj najm: Cukrovka - vedie k zhoreniu vlast- nost ciev, preto s erektvne dysfun- kcie u diabetikov omnoho astejie ako u ostatnch muov. Aterosklerza - cievy s postihnu- t rozvojom sklerotickch pltov vo vntri ciev, ktor zuuj ich prierez a zniuj tm prietok krvi. Tto sku- tonos m priamy vplyv na vznik a existenciu erektvnej dysfunkcie. Najvie riziko sa prejavuje hlavne oskar www. zdravsi.sk 3030