OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 24

Personalizovaná lieba patrí medzi najnovťie trendy v liebe rakoviny hrubého reva a koneníka. Lekár má po prvýkrát možnos dopredu predvída úspeťnos lieby kon- krétneho pacienta. Popri tradi- ných lieebných postupoch, akými sú chemoterapia a rádioterapia, sa pacientom otvárajú nové možnos- ti v podobe cielenej lieby, ktorá je pacientovi Śťitá na mieruŤ a výrazne zvyťuje jeho ťance na vylieenie. Personalizovaná cielená lieba ra- koviny hrubého reva a konení- ka sa stala realitou až po objavení takzvaného KRAS génu a jeho úlo- hy, ktorú zohráva v mechanizmoch fungovania nádorovej bunky. KRAS gén je bežne prítomný v každej bun- ke. Podiea sa na regulácii rôznych bunkových procesov, ako napríklad delenie alebo prežívanie bunky. Ne- bezpeným sa stáva vtedy, ak sa v dôsledku poruchy jeho genetickej ťtruktúry stane spúťaom rakovi- notvorných procesov. Stav KRAS génu v nádorovej bunke výrazne ovplyvuje úspeťnos lieby. Súas- né vedecké poznatky a laboratórne techniky umožujú na základe jed- noduchého testu zisti stav KRAS génu a poda jeho výsledku môže onkológ odporui najefektívnejťiu liebu pre konkrétneho pacienta. ŚVaka sú asným vedeckým po- znatkom vieme získa hlbťiu analý- zu nádorových buniek a poda toho nastavi lie bu pacienta tak, aby bola o najú innejťia. Hlavnými po- zitívami tejto lie by nie je iba men- ťí dopad na zdravé bunky a presný cie lie by, ale aj možnos nastave- nia optimálnej lie by pre každého pacienta,Ť uviedol prof. MUDr. Juraj Pechan, prednosta chirurgickej kli- niky NOU Bratislava. O možnostiach KRAS testu sa pa- cienti môžu informova u svojho le- kára. V rámci otvoreného vzahu so svojím onkológom by sa mal každý pacient zaujíma o svoje ochorenie a jeho liebu. Zisova dostupnos svojej lieby a konzultova ju so svo-jím lekárom. Ako môže pacient ovplyvnit’ úspech svojej lie by Pri liebe onkologických ochore- ní je dôležité, aby pacient bojoval, bol aktívny pri svojej liebe a aby komunikoval so svojím onkológom. Nemal by zabúda na svoje prá- va - právo na informácie, právo na kvalitu, právo na inovácie. Poskyto- vaniu právneho poradenstva a práv- nej ochrany pacientov sa venuje Obianske združenie Právo pa- cientov, ktorého podpredsedom je Mário Radaovský. ŚPred 13 rokmi vstúpila aj do môjho života rakovi- na. Nebolo to ahké, ale dnes som zdravý a s odstupom asu viem, že najdôležitejťie bolo moje odhod- lanie nevzda sa za žiadnu cenu,Ť uviedol Mário Radaovský. Ślovek nesmie presta bojova, lebo ani tie najlepťie lieky a lekári nedokážu to, o udská psychika. Pýtajte sa, zau- jímajte o svoju chorobu a zisujte, aké sú možnosti vaťej lie by,Ť do- dáva M. Radaovský. Onkologické ochorenie nepostihu- je len telesné zdravie pacienta, ale aj psychiku a sociálnu oblas jeho života. Odborná psychologická pomoc pacientovi uahí vyrovna sa s psychickými ažkosami, kto- ré sú spojené s jeho ochorením. Web stránka www.rakovinacreva.sk ponúka pacientom a ich blízkym množstvo informácií o persona- lizovanej liebe, KRAS géne a od- povede na množstvo otázok súvi- siacich s rakovinou hrubého reva a koneníka. Pacienti sa môžu so svojimi otázkami obráti na onkoló- ga, psychológa alebo Obianske združenie Právo pacientov, ktorých poradne sa nachádzajú na web stránke. Viac informácií nájdete na www.pravopacientov.sk. Kl’ú om je testovanie KRAS génuŠance pacientov v boji s rakovinou môžu byt’ vä šie oskar www. zdravsi.sk 2424