OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 21

pomocou SERRAPEPTÁZA Rx Enzým serrapeptáza je prirodzená látka, ktorá dokáže vy istit’ zúžené cievy, pomôct’ pri alergií, astme, reume, zrýchl’uje lie bu zápalov. alťie priaznivé ú inky a podrobnosti, ceny a možnosti objednania: enerexsk@zoznam.sk http://enerexsk.googlepages.com 0905 647 282 Lekáre sv. kríža Krajinská 99, 825 56 Bratislava Nám. SNP 108/5, 900 31 Stupava Vy istite si cievy alebo prevencii vírusových ochorení ako AIDS a hepatitída B a C (zápal peene). Mechaniz- mom je v každom prípade schopnos enzýmu prea alebo rozťtiepi proteínový (bielkovinový) ter na dve alebo viac astí, zvyajne na vemi ťpecifických ťtiepnych miestach. Rovnakým me- chanizmom sú peptidázy schopné inaktivova HIV, vírus, ktorý spôsobuje AIDS, skrátením víro- vých proteínov potrebných nato, aby bol infek- ný (iže spôsobil ochorenie). Medicínske použitie enzýmov ako protizápalo- vých initeov je známe už niekoko rokov. V sko- rých 50. rokoch 20. storoia sa zistilo, že trypsín podaný intravenózne (vnútrožilovo) dokáže ne- oakávane zbavi symptómov zápalu rôznych príin, zah ajúc reumatoidnú artritídu (zápa- lové ochorenie k bov), ulceróznu kolitídu (zápal reva) a atypickú vírusovú pneumóniu (zápal púc). Nasledovne sa zistilo, že intramuskulárne (do svalu) injekcie enzýmov sú úinné v liebe pooperaných opuchoch, lieení tromboflebitídy a menťej chrbtovej deformácie a urýchujú liee- nie podliatin spôsobených pri ťporte. Predpokladaný spôsob ich úinku je degradácia (rozkladanie) látok, ktoré vyvolávajú zápal, po- tlaenie opuchov, aktiváciu fibrinolýzy, redukciu imunokomplexov (komplexy protilátky a antigé- nu) a v proteolytickú modifikácia molekúl, ktoré sprostredkovávajú prinutie zápalových buniek na ich tere na povrchu bunky. Adhézia molekúl je považovaná za významnú vo vývoji artritídy a iných autoimúnnych ochorení. Tiež sa uvažuje, že analgetický úinok (proti bolesti) proteolytic- kých enzýmov spôsobuje ťtiepenie bradykinínu, posla molekúl zapojených v signalizácii bolesti. Migréna a bolesti hlavy Migréna nie je len boles hlavy. Tí, ktorí ju nik- dy nemali to nevedia pochopi. Môže trva viac hodín a je spojená s pocitmi blikajúceho svetla, s pocitmi na zvracanie a zvracaním, a dokonca doasným oslepnutím. Je možné, že je zapríi- nená zápalom, ktorý je vyvolaný intoleranciou (neznáťanlivosou) stravy s vysokým obsahom cukru. Ako môže serrapeptáza pomôc? Dôleži- tým faktorom v mnohých prípadoch migrény je arteriálny zápal. Serrapeptáza pomáha zastavi zápal. Mnohí udia cítia zázrané uzdravenie. Prípad referovaný Dr. Simonom Nortonom: ŚMal som pacienta s bolesami hlavy zo zahlienených sínusov (prínosových dutín). Roky trpel týmito bolesami.Ť Po 3 doch užívania serrapeptázy mu telefonoval, že bolesti zmizli. Cukrovka II a diabetická polyneuropatia Ide o vemi asté ochorenie zapríinené ťkro- bovými uhohydrátmi a potravinami s vysokým podielom cukru, ktorý sa dostáva do krvi. Tieto podmienky sú asi u 20% bielej populácie. Pri nedostatku výživných látok vzniká diabetická neuropatia. Zaína poťkodením myelínových po- ťiev - nervov na dolnej konatine. Ak sa nezmení strava tak nie je zriedkavosou, že sa jedna ale- bo obe konatiny musia amputova. Iným posti- hnutím je sietnica v oku, kde vzniká diabetická retinopatia a postihnutému sa zhorťuje zrak. Poťkodenie je spôsobené glykáciou bielkovín, ktoré spôsobujú masívne poťkodenie vonými radikálmi. Dr. Hey mal pravdu ke povedal už pred 100 rokmi … ŚNikdy nejedzte ťkrobové po-traviny spolu s bielkovinami.Ť Nedostatok enzý-mov, výživných látok a nenasýtených mastných kyselín spolu s kombinovanou stravou je príi-nou úbohého života pre diabetikov.Ako môže serrapeptáza pomôc? Mnohými spô-sobmi. Prvý je zastavenie chronického zápalo-vého procesu. Druhý je vyistenie od neživých bielkovín s krvného prúdu. Tretí je oistenie od jazvovitého tkaniva na myelínových poťvách a tak uvoni nervy a umožni ich hojenie. alťím dôvodom je poda užívateov zníženie krvného cukru. Toto vťak nie je vťetko pre budúcnos diabetikov, rozhodujúca je správna strava. Toto im dá budúcnos. Osteoporóza Je ochorenie, ke kalcium uniká z kostí a tie sa stávajú krehké a ahko sa môžu zlomi. Môže sa tomu zabráni a dá sa liei. Ak sa s osteoporó- zou ni nerobí, pokrauje bezbolestne pokia sa kos nezlomí. Typické sú zlomeniny bedrovej kosti, stavcov a zápästia. Prvé dve si vyžadujú hospitalizáciu a asto veké chirurgické výko- ny. Môžu zhorťi schopnosti chodi bez pomoci, môže sa pred ži hospitalizácia až po neschop- nos chôdze, prípadne smr. Zlomeniny chrbti- ce majú vážne následky, ako strata výťky, silné bolesti, deformitu. o spôsobuje osteoporózu? Je vea ťtúdií, ktoré poukazujú na to, že príina je v strave, ktorá obsahuje príliť vea kyselinot- vorných látok a tvorí chronický zápal. Najlepťí ukazovate z krvi na predpove osteoporózy je aminokyselina homocysteín. Je to je tiež ukazo- vate pre chronický zápal. Zmenou diéty a prida- ním výživných látok možno zvráti príinu a vážny rozvoj osteoporózy. Ako môže pomôc serrapeptáza? Pomáha úžas- ne. Znižuje chronický zápal. Odstránením prob- lematického tkaniva umožuje telu aby vlastný imunitný systém nahradil choré asti zdravými. Zápal klb ov Artritída, reumatoidná artritída. Dr. Arnold Renshaw, z Manchesteru v Anglicku referoval v asopise Annals of Rheumatic Dise- ase, že získal dobré výsledky s liebou enzýma- mi u vyťe 700 pacientov, ktorí mali reumatoidnú artritídu, osteoartritídu alebo fibrózu. Niektoré prípady mali ankylozujúcu spondylitídu a i tak u nich zabrala lieba. Lieil 556 pacientov s rôz- nymi typmi artritídy, 283 sa výrazne zlepťilo, a alťích 219 sa zlepťilo o nieo menej. Z 292 prípadov reumatoidnej artritídy, 264 pacientov malo zlepťenie rôzneho stupa. ím dlhťie trvá ochorenie, tým dlhťie treba aka na zlepťenie, hoci väťina ukázala zlepťenie už po dvoch ale- bo troch mesiacoch lieby s enzýmami. Vo vťeobecnosti boles pri osteoartritíde sa skôr zmierni pri liebe serrapeptázou ako pri reuma- toidnej artritíde, ktorá vyžaduje intenzívnejťiu liebu. Najlepťie výsledky sú ak sa s enzýmami upraví aj strava. Oficiálna lieba tohto poťkodzujúceho ochore- nia zahruje silné nebezpené lieky ako sú ste- roidné a nesteroidné protizápalové lieky a tiež alťie ako sú methotrexát a D-penicillamin, ktoré majú aj vážne vedajťie úinky. Poetné ťtúdie 2121