OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 20

problémami. Po 6 mesiacoch lieby enzýmami už nebol viac chorý. Je vemi ťastný a teraz žije produktívny život. Dôležité alťie fakty pri SM. Pacienti majú ne- dostatok nenasýtených mastných kyselín a al- ťích dôležitých minerálov a vitamínov. Stovky pacientov sú lieení enzýmami s dobrými výsled- kami nielen v Nemecku alebo Mexiku, ale tiež v mnohých iných krajinách. Je dôležité pamäta, že títo pacienti potrebujú tiež správnu výživu. Úrazy Skúsenosti. Väťina výskumov sa robila v Euró- pe. V ťtúdii nemeckí výskumníci sledovali úinok serrapeptázy na pooperaný opuch a boles. V tejto ťtúdii bolo 66 pacientov, ktorí boli ope- rovaní pre erstvé roztrhnutie boného väzu kolena. Na tretí pooperaný de skupina, kto- rá dostávala serrapeptázu mala o 50% menťí opuch ako druhá skupina. Pacienti, ktorí dostá- vali serrapeptázu boli skôr bez bolesti ako dru- há skupina a na 10. de boli úplne bez bolesti. Druhé 2 skupiny pacientov s tradinou liebou a polohovaním, pokojom adom nemali žiadne zmenťenie opuchu v tom istom ase. (Esch PM, Gerngross H, Fabian A, Fortachr Med, 107(4):67.8, 71-2 1989 Feb 10) Rozhovor Hilary Freeman s Leou Verity, ktorej zmenila serrapeptáza život. Viac ako 25 rokov tr- pela Lea Verity krutými bolesami sánky a necit- livosou tváre po úraze na ihrisku, ktorý utrpela eťte ako ťes roná. Nehoda spôsobila poťkode- nie tkanív jej sánky sprevádzané zápalom okolo k bu, svalovým k om a pricviknutým nervom. Stav jej spôsoboval boles pri jedení a dokon- ca aj pri smiechu. Strávila mnoho nocí schúlená v agónii s faťou teplej vody priloženou na tvári, ke bežné analgetiká nezabrali. ŚMala som nie- o ako trvalú boles ucha a niekedy som mala ostrú, pichavú boles, ktorá mi takpovediac vy- rážala dychŤ , hovorí. ŚBoles spôsobila, že som za ala ťkúli, postihlo to moje videnie a necítila som jednu stranu svojej tváre. Ke sa to zhor- ťilo, tak bolo nemožné aby som otvorila sánku. Nebola som schopná otvori ju ani rukami. Do- ktori ani zubári nevedeli ako mi pomôc. Naz- na ovali, že moje problémy sú psychologické. Vťetko o mohli urobi bolo z asu na as mi predpísa ibuprofén. Pred rokom mi bol diagnos- tikovaný TMJ syndróm temporo-mandibulárneho kbu, ktorý doktori nevedia lie i, mojou jedinou možnosou boli silné analgetiká a prípadný ris- kantný chirurgický zákrok s nízkou ťancou na úspech. Nenávidela som to, že som závislou na analgetikách (lieky proti bolesti). Majú nepríjem- né vedajťie ú inky, ako dyspepsia (porucha trá- venia) a nadbytok žalúdo nej kyseliny.Ť Lea sa vzdala vťetkej nádeje na uzdravenie. Potom vy- skúťala serrapeptázu. ŚUž po pár doch som spozorovala zlepťenieŤ hovorí Lea. ŚCitlivos v tvári sa mi za ala obno- vova a boles už nebola taká zlá. Po dvoch týž- doch som prestala užíva ibuprofén. Nemohla som tomu uveri … bola som bez bolesti, stuhnu- tos mojej sánky sa stratila a mala som znovu plnú citlivos. Serrapeptáza dosiahla viac za týž- dne ako roky ortodontickej lie by.Ť Lein život sa dramaticky zmenil odkedy užíva serrapeptázu. ŚZnížila som dávku a som bez príznakov. Moje žalúdo né problémy zmizli, nepozorovala som žiadne vedajťie ú inky a cítim sa ovea silnej- ťia.Ť Akokovek, dnes Leu - 32 ronú ťportovú manažérku z Doncasteru, Yorkshire, už ni ne-bolí. Užívala serrapeptázu, poas dvoch mesia-cov a jej príznaky zmizli takmer za noc. alťia ťtúdia vo viacerých centrách placebom (prázdna tabletka) sledovala úinnos serrapep-tázy po operácii k bu pre chronické hnisanie. Lieili 174 pacientov, 88 dostávalo serrapeptázu 3 dni pred a 5 dní po operácii. 86 pacientov do-stávalo placebo. Stupe opuchu bol u pacientov lieených so serrapeptázou výrazne menťí ako u druhej skupiny. Pacienti nemali žiadne vedaj-ťie úinky. (Tachibana M, Mizukosi 0, Harada Y, Kawamoto K, Nakai Y. Source: Pharmathera-pe-utica, 3(8):526-30 1984).Bonnie O´Sullivan si opakovane ítal lánky z novín od Christine Thornovej (2004) o serra-peptáze, ktoré zneli tak úžasne pre jeho dcéru Sandy. Obaja mali zdravotné problémy. Eťte v to odpoludnie zaali užíva serrapeptázu a Sandy si vťimla zmiernenie svojej celotelovej bolesti už po užití prvej tabletky! Poas nasledujúceho da (po iba 3 tabletkách) bol Sandin hlboký hrudný kaťe ovea lepťí a zlepťil sa aj jej celkový po-had na život. Hlavnou príinou, preo ho Bonnie zaal užíva, je prevencia srdcového záchvatu a porážky, takže nepozoroval rýchlu zmenu. Avťak v priebehu troch dní prestal túži po mlienych výrobkoch (stratil som alergiu?).David Potteron: Therapy Weekly, September 2002Serrapeptáza trávi neživé tkanivá ako krvné zrazeniny, cysty a arteriálne (tepenné) povlaky a blokuje zápalové procesy. Tu je príbeh mladej ženy, ktorá trpela bolesou chrbta ťes rokov, následkom motocyklovej nehody. Po desiatich doch užívania serrapeptázy sa jej boles stra- tila. Ak odhliadneme od ťportových zranení a iných príin bolestí, enzým je urený na lie- bu stavov ako artritída, fibromyalgia, chronická obťtrukná púcna choroba, zápalové ochorenie reva a dokonca aj na sklerózu multiplex. Zápaly Enzýmy sa tiež používajú na zvýťenie úinku an- tibiotík pri liebe infekcie. Talianski mikrobiológovia hovoria, že tvorba bio- filmu je jednou s najrozťírenejťích mechanizmov bakteriálnej rezistencie a bežná príina zlyhania lieby infekcií v protézach alebo stentoch. Robi- li rozliné pokusy na vytvorenie inhibície týchto v biofilmom obalených baktérií. V siedmych roz- liných pokusoch priťli na to, že serrapeptáza vysoko zvyťuje aktivitu antibiotík a brzdí tvorbu biofilmu. Klinické výskumy v Európe ukázali, že proteoly- tické enzýmy v kombinácii s antibiotikami, ako sú ampililín, tetracyklín a trimetoprim, vedú k pod- statnému zvýťeniu koncentrácie antibiotika v mieste infekcie a rýchlejťiemu hojeniu. V uro- lógii sa s úspechom využíva pri liebe cystitídy - zápalu moového mechúra a nadsemenníka. Serrapeptáza rozpúťa tkanivá ako jazvy a blo- kuje chemické látky spôsobujúce z ÂâF÷Fň§R§&ö.Ň &–ćć÷R&’¶ćFöŇö6†÷&VîŇ7G6ö&Vćöҧ®ĆöŇŕ¤ćVNfćR¦öç6ľ’o×6·V×’Fö¶öć6ć¦ć&’Цƒ ćR6W'&WN¦'’Öö†ĆößF0B&’Ć–P&&R¦÷6¶"wwr zdravsi.sk 2020