OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 19

Serrapeptáza je silnejia fibrinolytická látka, ako iné známe alkalické alebo neutrálne proteázy, ako sú bromelain alebo pronáza. Serrapeptáza sa ve- mi dobre znáa. Môžeme ju použi pre liebu zápa- lového ochorenia, alebo na rozloženie plátov, ktoré sa vytvorili v cieva ch. Vaka silným protizápalovým schopnostiam, a pretože prakticky nemá vedajie úinky, je serrapeptáza logická voba miesto kod- livých nesteroidných antireumatík. Serrapeptáza môže pomôc pri týchto ochoreniach. Astma o je to astma? Je spektrum podobných púc- nych ochorení, ktoré môžu ma rôzne príiny. Môže by život ohrozujúca a preto ju treba bra vemi vážne. Farmaceutický priemysel vás presveduje, že príiny astmy sú genetické, prach, roztoe, zne- istenie a podobne. Pacient nemá inú možnos ako osta na liebe. Iný pohad na astmu je, že hlavnú zodpovednos má neprirodzená strava a nedostatok výživných látok (aj priateských baktérií). Hoci môžu by udia, ktorí majú gene- tickú predispozíciu, aby dostali astmu, nie je to životný rozsudok, a vhodná starostlivos zabráni vzniku ochorenia. Bežné astmatické spúae: alergické reakcie, energické cvienie, infekcia, emocionálny stres alebo vzruenie, studený vzduch, prach z pro- stredia a hmla (aerosoly), zneistenie vzduchu, noné záchvaty astmy, domáce produkty, lieky. Spoloný pre vetky tieto spúae je zápal. O tomto nás presveduje fakt, že liekmi sú stero- idy … ktoré pôsobia protizápalovo. Ako môže serrapeptáza pomôct’? Serrapeptáza pomáha úžasne. istí púca od vetkého zápalu, mucínu, m tveho a jazvovitého tkaniva. Odstránením tohto problémového tkani- va sa natartuje vlastný hojaci systém a choré tkanivo sa nahradí zdravým tkanivom. Výsled- kom je lepia funkcia prieduiek a púc. Kolko tabletiek mám brat? Zanite s 3 tab- letkami serrapeptázy 3x za de na prázdny žalúdok a zvýte na 4x 3, ak nepocítite zlep- enie do 7 dní. Potom postupne znížte na 1 x 1 tabletu. Otázka: Môžem bra tak vea tabliet? Nemôžu reagova s inými liekmi o beriem? Odpove: Nie, užíva sa viac ako 25 rokov v Nemecku bez toho, aby bol hlásený vedají úinok. Príklad zo života. Stephan Kershaw bol nad- ený mladý atlét. Pre závažný astmatický záchvat sa slabo umiestnil, ale videl pomoc v liebe so serrapeptázou. ŒChripel som, tvoril som vea hlienu a ažko sa mi dýchalo. Toto trvalo 4 mesiace a vôbec sa to nezlep- ovalo. Bol som v ažkej situácii, pretože na zlepenie mojej astmy už bolo nevyhnutné vráti sa k užívaniu liekov steroidov, ale keby som to urobil, tak zhorím svoju cukrovku (diabetes). Dr. Kamal Anand, newcastelský obvodný lekár, poskytuje alternatívnu liebu v takom rozsahu ako tradinú. Dr. Anand na-vrhol liebu s pridaním tablety obsahujúcej enzým serrapeptáza. Po týždni sa Stephanov stav zlepil natoko, že nemusel zaa užíva steroidné hormóny. Okrem toho, že sa Step-han cítil lepie, zlepila sa aj kapacita jeho púc. Dr. Anand mu zmeral vrcholný prietok (peak flow). U zdravého tínedžera (vek od 11 - do 19 rokov) sa oakáva skóre 600. Predtým ako Stephan ochorel mal vrcholný prietok najvyiu hodnotu 450, ale klesol na 380. Œ Ke priiel ku mne lapal po dychu hovorí Dr.Anand. ŒV jeho vrcholnom prietoku bolo znané zlepenie, ktoré sa v krátkom ase vrátilo spä na skóre cez 400. Serrapeptáza znížila zápal a odstránila hlien, ktorý mu obmedzoval dýchanie. Tiež stojí za po- zornos schopnos serrapeptázy odstráni zahlie- nenie v stavoch ako emfyzém, bronchiektázie (je porucha dýchacích ciest v rámci púc) a bron- chitída. Tím z Neapolskej Univerzity posúdil úin- nos a znáanlivos (tolerabilitu) serrapeptázy v multicentrickej dvojito slepej placebo kontro- lovanej túdii s 193 osobami trpiacimi akútnym alebo chronickým ochorením ucha, nosa i hrd- la. Po troch až tyroch doch bol pozorovaný ústup príznakov v skupine pacientov, ktorí boli lieení serrapeptázou v porovnaní s placebom. Srdce a cievne ochorenia Angína pectoris, krvné zrazeniny, hlboké žilové zrazeniny. o je príinou? Arterioskleróza sú vápnikové de- pozity a ateroskleróza sú tukové depozity ulože- né vnútri cievnych stien. Tieto zužujú priesvit ciev a zhorujú prekrvenie. o to spôsobuje? Ako vznikajú? Veobecne je dokázané, že vysoká hladina cholesterolu zvyuje riziko rozvoja aterosk-lerózy, angíny, Svedectvo Mauren Rooney: ŒTeraz sa cítim vemi dobre. Vetko sa zlepilo. Od júna som nemala relaps ochorenia. Napätie v mo- jej chrbtici, ktorá poukazovala na prítomnos SM už nemám a udržím pevne pendlíky a ihly v prstoch. Rovnováha sa zlepila a o je najlep- ie stará dôvera pred SM sa mi vrátila. Nie sú žiadne túdie s použitím serrapeptázy pri SM. Tu sú dostupné túdie. Serrapeptáza sa predáva ako protizápalová látka už viac ako 30 rokov v Európe a bolo zistené, že je úinná v roz- púaní neživých tkanív a zvlᝠvnútorných jaziev a pokodení. Nᝠpredpoklad je, že problém s SM je jazvovité tkanivo, ktoré sa vytvára na pokode- ných myelínových povách. Serrapeptáza ich roz- púa a umožuje nervom zaa fungova. Ak nie je záchvat ochorenia, potom môže do- konca zaa regenerácia (hoci o tom nemáme dôkaz). Môžeme takto usudzova na základe zastavenia ochorenia u tých, ktorí ju používajú. Klinika prírodného zdravia serrapeptázu používa v prvej línii. Dr. Hector E. Solorzano del Rio, M.D., Ph.D., D.Sc., vedúci programu pre túdium alter- natívnej medicíny z Univerzity Guadalajara tvrdí, že bolo vedecky dokázané, že enzýmy naozaj pomáhajú u pacientov s SM. Dr. Solorzano dáva príklad o jeho pacientovi, ktorý bol na vozíku pre SM. Volá sa Jose, mal 40 rokov a dostal vetku známu liebu na SM … bez výsledku. Po mesia- ci programu s enzýmami Jose cítil viac sily vo vetkých svaloch. Mohol sa opä sám obliec. Po alích troch mesiacoch mohol chodi s uritými 1919