OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 18

Serrapeptáza je enzým, ktorý dokáže vyisti zúžené cievy a pomôc vyhnú sa operácií srdcových ciev. Serrapep- táza je dar prírody na liebu bolesti a chronického zápalu. Serrapeptáza sa stále astejťie využíva ako jednoduché zdravé prírodné rieťe- nie namiesto väťiny protizápalových liekov. Pre svoje schopnosti rozklada m tve tkanivá, krvné zrazeniny, cysty, cievne pláty a zápalové látky vťetkých druhov, sa používa v liebe ťirokej ťkály ochorení. Známy nemecký lekár profesor Dr. Hans Nieper, používal serrapeptázu na lie- bu zúžených ciev u svojich pacientov s ochore- ním srdcových ciev a na odstraovanie cievnych plátov. Dr. Hans Nieper referoval, že serrapeptá- za rozpúťa krvné zrazeniny. Spôsobuje tiež, že k ové žily sa zmenťia alebo zmiznú. Serrapeptáza je prirodzene protizápalová látka. Je to proteolytický enzým izolovaný z nepatogén- nej enterobaktérie Serracia E 15. Serrapeptáza sa nachádza v nepatrných množstvách v moi, toto naznauje, že prechádza priamo cez tenké revo do krvného obehu. Klinické ťtúdie ukáza- li, že serrapeptáza má fibrinolytické, protizápalo- vé a antiedematózne úinky (zabrauje opuchu a hromadeniu tekutiny) v mnohých tkanivách. Jej protizápalové úinky sú lepťie ako u iných proteolytických enzýmov. Okrem zníženia zápalu jedným z najväťích prínosov je zníženie bolesti- vosti. Lekári poznajú protizápalový a boles blo- kujúci priaznivý úinok serrapeptázy a používajú ju v liebe miesto salicylátov, ibuprofénu a iných nesteroidných antireumatík. V Nemecku a iných európskych krajinách je serrapeptáza bežná v liebe zápalových a úrazových opuchov. Serrapeptáza je silný proteolytický enzým, ktorý rozpúťa neživé tkanivá vrátane krvných zraze- nín, cýst, cievnych plátov a zápalov vťetkých fo- riem. Úinný enzým ponúka vhodnú alternatívu k salicylátom a tiež steroidom pre tých, ktorí trpia reumatoidnou artritídou a ťirokým spektrom au-toimúnnych ochorení, ktoré narúťajú zápalovú odpove vrátane ulceróznej kolitídy, psoriázy, uveitídy, alergií a niektorých foriem rakoviny.Zatia, o steroidné a nesteroidné protizápa-lové lieky môžu pomôc doasne uavi od bolesti, opuchu, a zápalu, môžu tiež potláa ob-ranyschopnos tela a ma nebezpené vedajťie úinky. Serrapeptáza na druhej strane zmenťuje boles a opuch. Nemá brzdiace úinky na pros-taglandíny a nemá žiadny vedajťí úinok na re-vo. V liebe sa využíva serrapeptáza v Európe a Ázii viac ako 25 rokov. Lieba zahruje: chronic-kú sínusitídu (zápaly prínosových dutín), vylúenie broncho-pulmonálnych sekrétov (enzým rozkladá bielkovinné vlákna, ktoré umožujú mucínu zhrub-nú), podvrtnutie, roztrhnuté ťachy a iné úrazové poranenia, opuchy a tiež pooperaný zápal. Predpokladá sa, že serrapeptáza úinkuje tromi spôsobmi: € Môže zmenťova zápal zriedením zápalovej te- kutiny a uahi tak drenáž tekutiny. Toto tiež zrýchuje hojenie tkaniva. € Môže pomáha zmenťi boles brzdením uvo- ovania látok, ktoré boles vyvolávajú (bradyki- niny). € Môže zlepťova stav srdcových ciev rozklada- ním vedajťích produktov krvnej zrážanlivosti, ktoré sa nazývajú fibrín. Výhodou serrapeptá- zy je schopnos rozpúťa arterosklerotické pláty bez akéhokovek poťkodenia vnútornej výstielky ciev. Serrapeptáza sa používa ako vysoko úinná náhrada (alternatíva) oproti antibiotikám v mno- hých krajinách. Liei zápalové poruchy a nielen bojuje proti zápalu, ale tiež zmieruje bolesti a opuch, skracuje as hojenia a podporuje imu- nitný systém. Má istiaci úinok. Pomáha viaza ažké kovy pomocou ktorých telo vyluuje jedy (toxíny) a takýmto spôsobom meni imunitný sys- tém, usmerni hormonálnu nerovnováhu a zrých- li hojenie tkanív. Enzým serrapeptáza oskar www. zdravsi.sk 1818