OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 17

PEVNÉ ZDRAVIE PRE NA—ICH B L ÍZKYCH TO JE TEN NAJVÄ—Í VIANONÝ DAREK, KTORÝ BY SME SI MOHLI PRIA. ABY NEZOSTALO LEN PRI ™ELANÍ, SKÚSME SVOJICH STAR—ÍCH LENOV RODINY TENTO ROK OBDAROVA NIEÍM U™ITO- NÝM A ZDRAVIU PROSPE—NÝM. VHODNÝM TIPOM POD STROMEK JE PRÍPRAVOK OCUVITE® LUTEIN FORTE, KTORÝ V AKA VYSO- KÉMU OBSAHU ANTIOXIDANTOV AKO SÚ VITAMÍNY C, E, MINERÁLY ZINOK, SELÉN A KAROTENOIDY LUTEÍN A ZEAXANTÍN DOKÁ™E OIAM ZAISTI OP- TIMÁLNU VÝ™IVU. TENTO VÝ™IVOVÝ DOPLNOK VHODNÝ PRE UDÍ NAD 50 ROKOV JE VONE PREDAJNÝ V LEKÁRACH. TERAZ JE K DOSTANIU V DAREKO- VOM BALENÍ 60 TBL SPOLU SO SLNENÝMI OKULIARMI. Ocuvite ® NÁŠ TIP NA DAR o EK VIAC NA WWW.OCUVITE.SK • výživový doplnok Zaostrite na výživu zraku Väťina z nás si ím alej, tým viac uvedomuje dôležitos svojho zdravia. Chceli by sme osta zdraví, aktívni, v dobrej kondícii pokia možno o najdlhťie. Sme ochotní investova nemalé prostriedky na udržanie fyzickej a psychickej pohody. A aj teraz, v tomto predvianonom a- se, ke sa poobhliadame po darekoch pre na- ťich blízkych, i priateov, už ich nehadáme len v kníhkupectvách i butikoch. oraz astejťie sa rozhodujeme vybra sa za vianoným darekom aj do lekárne. Najmä starťí udia si uvedomujú svoj zdravot- ný stav. Niet pochýb o tom, že práve oni ocenia ,,zdravý vianoný darekŤ. Antioxidanty chránia zrak Antioxidanty pozitívne pôsobia na celý organiz- mus, teda aj na zrak. Oi sú totiž jedným z najcit- livejťích orgánov, ktoré vo vyťťom veku ohrozuje rad ochorení - vekom podmienená makulárna degenerácia, ťedý alebo zelený zákal. A práve antioxidanty pomáhajú oiam lepťie sa takýmto chorobám bráni.Pre zrak sú kúové najmä luteín a zeaxantín, o sú karotenoidy prirodzene sa vyskytujúce v ma-kule, asti sietnice. Pomáhajú udržiava správnu hustotu makulárneho pigmentu a chráni oné bunky pred pôsobením ťkodlivých zložiek UV žiarenia. Karotenoidy si bohužia telo nedokáže vyrobi a navyťe ich koncentrácia v sietnici s pri-búdajúcim vekom klesá. Preto je potrebné dba na ich každodenný prísun. Už od stredného veku, kedy pomaly zaínajú oslabova obranné mechanizmy náťho organiz-mu, sa doporuuje konzumova veké množstvo erstvej zeleniny a ovocia. Ak ale máte pocit, že vo vaťej strave nie je dostatoný prísun vitamí-nov, pouvažujte nad užívaním výživových dopln-kov, ktoré obsahujú potrebné látky v optimálnom množstve. Vhodným tipom na darek pod stromek je prípravok Ocuvite® LUTEIN forte, ktorý vaka vysokému obsahu antioxidantov ako sú vita- míny C, E, minerály zinok, selén a karoteno- idy luteín a zeaxantín, dokáže oiam zaisti optimálnu výživu. Tento výživový doplnok ,vhodný pre udí nad 50 rokov, je vone predajný v lekárach. Te- raz ho dostane v darekovom balení (60 tbl.) spolu so slnenými okuliarmi. Viac na www.ocuvite.sk. Hl’adáte vhodný viano ný dar ek pre svojich blízkych? 1717