OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 15

Spolonos Vita Crystal Slovakia s.r.o., distribútor produktu FLAVIN7® od svojho založenia podporuje Detskú onkológiu v Bratislave. as príjmov z predaja pro- duktovej skupiny FLAVIN7® využíva na tieto úely. Aj tento rok chceme malým pacientom kliniky odovzda cenné dareky, ktoré umocujú ich terapeutický efekt. Ak sa chcete na naťej snahe podie a aj Vy, podarujte svojim blízkym Flavin7®! Pomôžete tým aj chorým deom na onkologickej klinike. FLAVIN7® je vyrobený zo 7 druhov odrodovo a produkne prísne kontrolovaných surovín. V aka originálnej výrobnej technológii má vysoký obsah polyfenolov/ a- vonoidov, resveratrolu, teda rastlinných antioxidantov. Tieto látky zabraujú vzniku oxidaného stresu v organizme a podieajú sa na udržaní zdravia. Potvrdilo sa, že  avonoidy sú nevyhnutné pre udský or ganizmus, v znanej miere znižujú riziko vzniku srdcovo-cievnych a nádorových ochorení, znižujú príznaky depresie, nežia- duce úinky chemoterapie, citene zlepťujú kvalitu života pacientov. FLAVIN7® žiadajte vo svojej lekárni! Rakovina. Diagnóza, ktorá v oka- mihu mení život loveka a jeho blízkych. Preo práve ja? … pýta- me sa sami seba po zvestovaní krutej pravdy. Mohol som to ne- jako ovplyvni ? o môžem uro- bi , aby som sa vylieil? ŚMojej milovanej dcérke diagnos- tikovali v roku 2005 zhubný nádor na prsníku s metastázami do lymfa- tických uzlín a cievnej steny … píťe pani Alena zo ™iliny. … Dcérka bola vemi mladá, vyťtudovala prekla- datestvo a tlmo níctvo. Ovláda tri svetové jazyky. Vždy som sa snažila o to, aby moje deti nadobudli vyso- koťkolské vzdelanie a mali tak lepťí ťtart do života, ako som mala ke- dysi ja. Vťetko sa zdalo v poriadku, dcérka tlmo ila pre slovenských za- mestnancov vekých a svetozná- mych firiem, až kým sme sa nedoz- vedeli tú hroznú diagnózu … zhubný nádor s metastázami. Absolvovala potrebné vyťetrenia na Slovensku aj v zahrani í. Skrátka, operácia bola nevyhnutná. Po nej dostávala ažkú chemoterapiu, pri- om tá jej ani nezaberala, primárny nádor eťte aj po as chemoterapie narástol. Bolo nevyhnutné zmeni lie bu, o vťak bolo viazané na rôzne administratívne odsúhlase- nia. Vemi ažko sme prekonávali tieto bariéry, ale napokon sa nám to podarilo. Dcérka dostala po ne-vyhnutnej operácii 8 ažkých dávok chemoterapie, následne 50 dávok rádioterapie, po ktorej mala zvyťky vody na púcach vyťe roka. Ako-by to nesta ilo, následne jej zistili myóm na maternici vekosti 8 x 10 x 7 cm. Stretli sme vťak zázra né-ho a citlivého pána doktora, ktorý cítil s mojou dcérkou, videl z cho-robopisu, ím preťla a že je zoslab-nutá. Urobil vťetko preto, aby jej veký myóm povyberal po kúskoch laparoskopicky a zabránil možným následkom po bežnej vekej reznej rane na bruchu, aby nedoťlo v zo-slabnutom organizme k možnej in-fekcii alebo zápalu. Som mu za to nesmierne va ná. Vťetky medicínske zákroky, ktoré lekári vykonali, boli nevyhnuté pre záchranu života mojej dcérky. No zárove jej organizmus zoslabol. Vy erpané, zoslabnuté telo potre-buje v tejto fáze aj výživové doplnky na podporu imunity, aby sa mohol s náro nou medicínskou záažou postupne vyrovna. To trvá aj roky. Naťtudovala som vťetky dostup-né informácie o stravovaní, o tom, akými spôsobmi možno onkopa-cientovi pomáha, aby sa zotavoval, aby sa posilovala jeho imunita vý-živou. Z výživových doplnkov moja dcérka brala FLAVIN7 kvapky, ktoré zmierujú nežiadúce ú inky lie iv a podporujú uzdravenie. V bratis-lavskej centrále firmy som stretla vemi príjemných, ochotných, ale hlavne ŚudskýchŤ udí, ktorí mi vťe-stranne pomáhali. Píťem tento list preto, lebo v om chcem podpori nielen onkologických pacientov, ale aj ich blízkych a priateov, aby týmto uom maximálne pomáhali zvláda ažký údel. Je to vemi ná-ro né aj pre inak zdravého loveka, ale oslabený onkologický pacient si nemôže so vťetkým poradi sám, je slabý asto nevládze. Prosím rodi-ny, blízkych, nevzdávajte to, pomá-hajte! Iba pevná vôa je dos málo, ak sa systematicky nepracuje na tom, aby sa oslabený onkologic-ký pacient mohol zotavova a na-bera aké - také sily. Spomete si, koko známych udí prehlasovalo, ako chorobu porazí. Slová nepos-ta ujú, ak sa oslabený organizmus nepodporuje. Ja sama som vemi pokorná, ni nevyhlasujem, lebo boj so zákernou chorobou je ne-vyspytatený. Medicínska lie ba je síce nevyhnutná, ale iba to nesta í, lebo sa zárove poťkodia aj zdra-vé bunky. A práve tie zdravé treba podporova doplnkami výživy, aby sa organizmus dokázal s tým vťet-kým nejako vyrovna. Nevzdávajte sa! Bojujte, nie slovami, ale skutka-mi! Pomáhajte uom preži! Aj oni by boli radťej zdraví ako chorí!Ť Vita Crystal Slovakia s. r. o. Cukrová 14, 813 39 Bratislava 02/5263 2147, 5263 5632, 0905 733 750, 0911 313 952 www.flavin7.sk vitacrystal@flavin7.skPomôžme im bojovat’!