OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 14

Napriek znanému pokroku vo výskume a diagnostike onkolo- gických ochorení za posledné desa roia, veda naalej zostáva dlžná udstvu. A to liekom, ktorý by definitívne zabránil nežiadu- cemu množeniu nádorových buniek, ktoré sú príinou vzniku onkologických ochorení. Zdá sa, že si ete musíme poka na liek, ktorý by mohol zachráni životy miliónov udí. Ale skuto- ne nemáme inú možnos , len aka ? … pýtame sa onkológa, profesora Sándora Erdsa. Najväou výzvou tohto tisícroia je pribrzdi rozvoj onkologických ocho- rení a úspená lieba pacientov s týmito chorobami. Je zarážajúce, že vo svete rone zomrie na rako- vinu 6 miliónov udí. Ale pravdou je i to, že ance na uzdravenie v prí- pade niektorých onkologických ochorení sa znane zvýili. Keby to tak nebolo, tak by bola tatistika úmrtnosti ovea horia. Ale pravdou je i to, že lieba rakoviny nie je taká úspená, ako by sme chceli. akáme na liek proti rakovine, a pritom stále viac výskumov po- tvrdzuje, že i popri medikamen- toch existujú látky, ktoré môžu pomôc , hlavne v prevencii on- kologických ochorení. Pred nie- kokými rokmi sme napríklad nevedeli takmer ni o flavono- idoch, o zlúeninách, ktoré zara- ujeme do skupiny antioxidan- tov. Výskumy potvrdzujú, že tieto látky zohrávajú obrovskú rolu v ochrane zdravia, v prevencii a liebe rakoviny. Vy ste sa za- svätil výskumu flavonoidov. Sku- tone sú tieto látky natoko dôle- žité pre ochranu náho zdravia? Áno. Existuje stále viac dôkazov o tom, že sú priam nevyhnutné pre udský organizmus. Dnes už vieme, že flavonoidy sú ovea dôležitejie, ako sme si to donedávna mysleli. Medzinárodné výskumy potvrdzujú ich výnimoný význam v prevencii. Musím poznamena, že v prípade mnohých chorôb sa vedecky potvr- denými terapiami nepodarilo v oa- kávanej miere pred ži životy pacien-tov. O flavonoidoch sa vak zistilo, že popri iných priaznivých úinkoch znane znižujú riziko vzniku kardio-vaskulárnych a nádorových ocho-rení, zmierujú príznaky depresie, znižujú vedajie úinky chemotera-pie, teda citene zlepujú kvalitu ži-vota pacienta. Pôsobia aj proti volným radiká- lom? Nakoko patria do skupiny antioxi- dantov, jednou ich hlavnou vlast- nosou je eliminácia (potláanie) kodlivých úinkov voných radiká- lov. Voné radikály treba skutone vychyta, ve pokia spoiatku po- kodzujú len tkanivové membrány, neskôr napádajú i DNS molekuly, resp. pokodzujú bielkovinové a tu- kové tkanivo buniek. Môžu by prí- inou vzniku rakoviny, infarktu, ate- rosklerózy, predasného starnutia, vzniku uritých neurologických cho- rôb. Väina lekárov nie je nadená, ak sa pacient rozhodne pre po- silnenie organizmu výživovými doplnkami. Ako sa staviate k tej- to problematike Vy? V naich koninách ete skutone bada nevôu a nedôveru zo stra- ny lekárov, hoci v západných kraji- nách sú alternatívne spôsoby lieby a využívanie výživových doplnkov na doplnkovú terapiu vnímané pozi- tívne a sasti sú aj hradené zdravot- nými poisovami. Napríklad v USA sú hradené na 62 percent. Pomer- ne vo vekej miere využívajú terapiu enzymatickú, fytoterapiu, fyzikotera- piu, bunkovú a peptidovú terapiu, využívajú výživové doplnky. Vôbec by nebolo rozumné, keby sme kate- goricky zamietli alternatívnu liebu, hlavne ak evidentne urýchujú zota- venie pacienta. Mali by sme konzumova vemi vea ovocia, aby sme zásobili organizmus dostatoným množ- stvom flavonoidov. Nakoko to nie je vždy možné, je logické, že sa dostávajú do popredia výživo- vé doplnky, ktoré obsahujú také- to zlúeniny v koncentrovanej podobe. —kála produktov je i-roká, konzument sa ažko orien-tuje. Odborníci upozorujú: ten preparát je dobrý, ktorý obsahu-je viac druhov flavonoidov. Pro-fesor farmakológie, Ján Mojži z Koíc práve preto považuje Fla-vin7 za výnimoný produkt, lebo sú v om obsiahnuté flavonoidy v takom pomere, v akom sa na-chádzajú v ovocí. Vy ste v jednej túdii doiel k záveru, že sa efekt dá zvyova , nakoko schopnos Flavinu7 zachyti voné radikály závisí od užitého množstva a d ž-ky podávania... Obe tvrdenia sú pravdivé. Pán pro- fesor potvrdil svoje zistenia výsku- mom, ale i ja mám dôkazy: Efekt Flavinu7 závisí od toho, v akých dávkach a ako dlho ho lovek uží- va. Teda ím dlhie a v ím väích dávkach sa užíva, tým je efekt lepí. Napríklad 40 ronému loveku staí denne 10 ml Flavinu7 na prevenciu, ale ak je už nejaký problém, odpo- rúa sa denne 30 ml, a to v troch dávkach. Teraz pripravujeme novú rozsiahlu túdiu, do ktorého zapo- jíme 300 pacientov. Z nich 150 do- stane nano dávku Flavinu 7, a 150 pacientov placebo. Budeme ich po- zorova rok. Netrpezlivo akáme na výsledky výskumu. Nebude to prvá túdia s Flavi- nom 7... Skutone. V roku 2002 sme usku- tonili klinickú túdiu, do ktorej sa zapojilo 55 lekárov. Pozorovali priebeh a zotavovanie pacientov. Doplnková terapia samozrejme ne- nahradzovala individuálnu terapiu pacientov. Dobrovoníkom bol v rôz- nych dávkach bezodplatne podá- vaný Flavin 7 po dobu 6 mesiacov. Lekári zúastnení vo výskume vyko- návali klinický výskum. o z neho vysvitlo? U 30 percent pacientov choroba alej progredovala, u 30 percent sa stav stabilizoval, u 40 percent sme zaznamenali jednoznanú remisiu, zlepenie. To znamená, že Flavin7 dokázatene zlepil kvalitu života, znížili sa alebo sa eliminovali nežia-duce úinky chemoterapie, priom pôsobil i hepatoprotektívne. Je ve-mi dôležité, že zmieroval i bolesti pacientov s metastázami. Po che-moterapii sa krvný obraz rýchlejie normalizoval. S prekvapením sme zistili, že mal vplyv i na náladu pa-cientov, u niekokých pacientov pôsobil vyslovene antidepresívne. V prípade pacientov, ktorí poas túdie zomreli, lekári i rodinný prí-sluníci potvrdili, že takmer do po-sledných dní žili prijatený život, bez bolesti. K pozoruhodnému výsledku sa dopracoval primár onkokardi-ológ Dr. István Fiac, ktorý po dobu 30 mesiacov pozoroval 34 pacien-tov so zhubným nádorom. Zistil, že v prípade pacientov, ktorým bola podávaná chemoterapia, sa znížili nežiaduce úinky tejto lieby. U kaž-dého sa zlepili nálada, chu do jed-la, kondícia, znížila sa bolestivos, celkovo sa zlepila kvalita života pacienta. Obzvlᝠpozoruhodné vý-sledky sa dosiahli u tých 8 pacien-tov, ktorí po operácii dostávali rádio a chemoterapiu. V ich prípade bolo vysoké riziko obnovenia choroby. Treba poveda, že kvalita života kaž-dého pacienta sa zlepila a ani po 2,5 rokoch pozorovania sa príznaky choroby neprejavili. Tieto výsledky sú presvedivé a dodávajú novú nádej a silu mnohým pacientom na prekona- nie choroby. Ale nie každý pozná efekty Flavinu7. Ako ba sa im mohlo pomôc ? Poda môjho názoru len tak, že by sa tento unikátny prípravok stal or- ganickou súasou tandardnej onkologickej lieby. Vo svetle dote- rajích, jednoznane priaznivých vý- sledkov klinických pozorovaní by to bolo jednoznane opodstatnené. Mohol by sa stat’ sú ast’ou štandardnej protinádorovej terapiePodl’a profesora Sándora Erdosa FLAVIN7 umocnuje nádeje pacientov na uzdravenie ˙ý oskar www. zdravsi.sk 1414