OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 13

Výživový doplnok Coensyme Q10 VESISORB® vo farmaceutickej kvalite GMP pre vás vyrába WALMARK. ™iadajte v každej dobrej lekárni alebo na www.klubzdravia.sk! Zapamätajte si: Kód zdravého života je 0 – 30 – 5 – 120 – 80 0 znamená – žiadne faj enie. Vlády celého vyspelého sveta zaí- najú aktívne bojova proti fajeniu. Je dokázané, že fajiari zomierajú mlad- ťí, ale o je horťie, ich život je pod- statne menej kvalitný, trpia mnohými chorobami a prostriedky na ich liee- nie sú mnohonásobne vyťťie ako na nefajiarov. Už v takmer celej Európe je zákaz fajenia v reťtauráciách, po- stupne sa zakazuje faji aj na verej- ných priestranstvách. Príkladom pre celý svet je Austrália, ktorá sa snaží presadi zákon, ktorý by zakazoval graficky a inak odliťova od seba ťkatuky cigariet. Chcú presadi aby ťkatuky boli nelákavo zelené, ozna- ené iba výstražnými nápismi a od- straťujúcimi obrázkami zdravotných problémov, ktoré spôsobuje fajenie. Zarážajúce je, že napriek celosveto- vej osvete je stále vea mladých udí, ktorí zaínajú faji už takmer v det- stve, teda okolo trinásteho roku ži- vota. Vekou hrozbou najmä pre deti je pasívne fajenie. Pohybovanie sa v zafajenom priestore je pre deti rovnako nebezpené ako keby si za- pálili cigaretu. Presta faji kedykovek aj po ro- koch závislosti má význam, preto- že každý de prežitý bez cigarety sa poíta k dobru. Takto sa preja- ví ukonenie fajenia: - do 24 hodín sa telo zbaví oxi- du uhonatého v krvi,- do týžda sa zlepťí chu , uch a zlepťí sa dýchanie,- do mesiaca sa zlepťí prekrve-nie celého tela,- do pol roka ustupuje kaťe a problémy s dýchaním,- do 2 rokov sa o 50% znižuje riziko rakoviny púc a riziko in-farktu,- do 10 rokov sa fajiar zdravotne dostáva na úrove nefajiara. 30 znamená 30 minút fyzickej aktivity denne Je zarážajúce, že túto jednoduchú a na prvý pohad zanedbatenú po- žiadavku na minimálny denný po- hyb dnes už takmer nikto nesp a. Už malé deti, pre ktoré je pohyb tou najprirodzenejťou vecou, skôr se- dia hodiny pred poítaom a tele- víziou ako by sa hrali na erstvom vzduchu. A tak sa ich pohyb obme- dzí na 2 hodiny telesnej výchovy týždenne, pretože do ťkoly ich vo- zia rodiia autom. Už vôbec nie je zriedkavosou, že v rodine je viac áut a že každý dospelý len rodiny má svoje auto, ktorým sa vozí do práce a z práce a celodenný pohyb znamená len presun z parkoviska na stoliku v kancelárii. Nemusíme si práve zaplati lenstvo v drahom fitness klube, alebo sa po rokoch opä pokúťa dosta do vrcholovej kondície. Pre zaiatok úplne staí zaa chodi. Využite chodenie pri každej možnej príležitosti. Ís do prá- ce peťo má aj ekologický význam. Okrem toho pri chôdzi zanete vní- ma striedanie roných období. Ke idete peťo, máte as si vťimnú, kedy sa zaínajú na jese sfarbova listy, ako stromy postupne opadáva-jú a na jar zas zbadáte prvé kvety. Naozaj to stojí za to. 5 znamená maximálnu hodnotu cholesterolu Hladina cholesterolu je úzko spätá so zdravým životným ťtýlom, stra- vovaním a tiež aktívnym pohybom. Konzumácia prevažne živoíťnych tukov, mäsových výrobkov, vypráža- ných jedál výrazne zvyťuje hladinu cholesterolu. V naťich podmien- kach je to aj alarmujúco nízka spot- reba morských aj sladkovodných rýb. Pravidelný pohyb na erstvom vzduch tak isto pomáha znižova hladinu cholesterolu. Pre zníženie hladiny cholesterolu by sme mali zásadne zvýťi príjem erstvého ovocia a zeleniny, zaradi do jedálnika jedlá s obsahom vlák- niny. A naopak vyhýba sa tuným mäsám, údeninám, tuným a hlav- ne taveným syrom. Ale nie každý tuk je ťkodlivý. Neťetrite kvalitným panenským, za studena lisovaným olivovým olejom, ktorý ale používaj- te tepelne neupravovaný. 120 a 80 znamená ideály krvný tlak 120/80 Vysoký krvný tlak vážne ohrozuje zdravie. Srdce je neprimerane zaa- žované. Vysoký krvný tlak je dôsled- kom predchádzajúcich varovaní. iže závažná hrozba fajenia. Ne-dostatok pohybu, nekvalitná a ne-primeraná strava. To vťetko zvyťuje krvný tlak. A samozrejme s tým spo-jená obezita. Samozrejme, že na zníženie krvné-ho tlaku existuje množstvo úinných liekov, ktoré pacient musí pravidel-ne užíva. Ale zmenou životosprávy si urite výrazne pomôžeme.Medzi hypertenziou a nadváhou je priama súvislos. S pribúdajúcou te-lesnou hmotnosou stúpa aj krvný tlak. A tak isto opane. Je dokáza-né, že každé schudnuté kilo pomá-ha aj k zníženiu krvného tlaku. Každý pacient lieiaci sa na vysoký krvný tlak by mal bezpodmienene vyradi troch najväťích nepriateov a to je alkohol, nikotín a stres . Dneťná hektická doba, životná ne- istota a permanentný tlak zvonka sa tiež podpisuje na chorobách srdca. Mali by sme si jasne stanovi životné priority. Netrápme sa zbyto- ne tým, o nedokážeme ovplyvni a pristupujme pozitívne k životným situáciám. Každá aj tá najhorťia skúsenos nás môže posilni alebo položi. Vyberme si tú prvú cestu. A eťte raz pre zopakovanie. Zapa- mätajte si: Kód zdravého života je 0 – 30 – 5 – 120 – 80Kód zdravého života 1313