OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 12

Ceny od 395 EUR vrátane DPH eský výrobca Kalpe -Nízke ceny to je predaj priamo od výrobcu bez obchodných prirá~ok -`iroká ponuka prísluaenstva pre ka~dého s mo~noseou individuálnych úprav -Katalóg prístrojov Vám radi zaaleme zdarma Pre bli~aie informácie sa pozrite na naae internetové stránky: Adresa: KALPE - Ke Kapli ce 193, 252 41, Dolní BYe~any, eská republika telefón: +420 241 910 688 mobil: +420 737 289 275 www.motren.eu facebook.com/kalpe.reha email: kalpe@volny.cz Mtren - elektromotorom poháHaný trena~ér pre pohybovú lie bu. Umo~Huje aktívne aliapanie, kedy rozpozná i minimálne zostatkové sily svalstva a tak ich posilHuje. Je vybavený programom na detekciu spazmov (kU ov), ktoré následne spätným pohybom uvo>ní. Po as cvi enia aj po skon ení vyhodnocuje aktívne a pasívne silové pôsobenie jednotlivých kon atín a motivuje k dosiahnutiu stále lepaích výsledkov. Aktuálnu prácu kon atín a mnoho alaích, pre efektívnu lie bu dôle~itých údajov zobrazuje na preh>adnom ovládacom paneli. o Rtren - poháHaný rukami cvi iaceho alebo asistenta umo~Huje lie ebný pohyb pre nohy a ruky. Ak máte zdravé ruky, mô~ete si sami pohybovae dolnými kon atinami a tak udr~iavae celé telo v pohybe. V prípade pomoci asistenta je ve>mi dôle~itá jeho psychická podpora tým, ~e sa podie>a na Vaaom cvi enie. Pri aktívnom a>apaní je mo~né nastavie brzdnú záea~. Svoje zlepaujúce sa výsledky mô~ete sledovae na preh>adnom mera i. oMotrenRtreno 11 lie ebných pohybových prístrojov pre rehabilitáciu dolných a horných kon atín Aktívny aj pasívny lie ebný pohyb dolných a horných kon atín Pre cvi enie v sede aj v >ahu, pre dospelých a deti od 3 rokov www.motren.eu