OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 11

Laktofree mlieko Vaťe telo si ho zamiluje! Intolerancia laktózy je pomerne astý problém, ktorého podstatou je, že náť organizmus nedokáže strávi mlieny cukor - laktózu. Na trávenie laktózy je potrebná laktáza - enzým, ktorý ju rozloží najednoduché cukry. Ak v tenkom reve nie je dostatok tohto enzýmu alebo nie je dostatone aktívny, trávenie mlieneho cukru nefunguje ako má. Výsledkom je plynatos , bolesti brucha, hnaky, nepríjemný pocit vústach. S t e k ažd ý p i aty? Laktózová intolerancia postihuje zhruba každého piateho loveka. Nejde o chorobu, je to pomerne bežná neznáťanlivos mlieneho cukru a nemá ni spoloné salergiou na mlienu bielkovinu. Pri laktózovej intolerancii spozorujete asi 30 minút po vypití pohára mlieka alebo skonzumovaní mlienych výrobkov (jogurt, syr, zmrzlina i mliena okoláda) ťkvkanie vbruchu, nepríjemné nadúvanie, bolesti ihnaky. Ne vzdávajt e sa ml iek a! Rajo Lakto free mlieko je výbornou alternatívou pre udí so zníženou toleranciou laktózy v mlieku amlienych výrobkoch. Vyrába sa pridaním enzýmu laktáza, ktorý mlie ny cukor rozloží na ahko strávite né zložky. Obsah laktózy satak vRajo Lakto free mlieku zníži na menej ako 0,1 % hmotnosti. Toto mlieko je vhodné aj pre tých, ktorí netrpia intoleranciou laktózy (iže majú laktázy dostatok). Nevadí, ak máme v tele enzýmu viac, problém je jeho nedostatok. Lakto free mlieko je po výživovej a energetickej stránke takmer totožné sklasickým mliekom, bezlaktózové vťak chutí oosi sladťie. Je vťak rovnako bohatým zdrojom vápnika vprirodzenej forme, ako klasické mlieko. S l o v ní  ek La k tóza … mlieny cukor obsiahnutý v mlieku a mlienych výrobkoch. La k táza … enzým nachádzajúci sa v tenkom reve, ktorý rozkladá mlieny cukor na jednoduché, ahko strávitené zložky. In t o l er a nci a la k tózy … nedostatok enzýmu laktáza, spôsobujúci tráviace problémy ako nadúvanie, bolesti brucha, hnaky po konzumácii mlieka a mlienych výrobkov. Be zla k tóz o vé ml ieko … mlieko vyrobené pridaním enzýmu laktáza, ktorý mlieny cukor laktózu rozkladá na ahko strávitené formy. rajo_prLaktoFreePopular-2011_Oskar(196x136)_cmyk.indd 103.11.2011 19:19:43 intenzívnej starostlivosti s riadeným dýchaním až 100 pacientov, priom o diagnóze CHOCHP nevedel ani samotný pacient, ani jeho oťetrujúci lekárŤ, hovorí prof. Rozborilová. Lieba CHOCHP v pokroilých ťtádiách ocho- renia sa pritom poda prof. Rozborilovej vyrov- ná cenou liebe onkologických ochorení. Aj preto je cieom edukaných aktivít pri príležitos- ti CHOCHP informova ťirokú laickú a odbornú verejnos o rizikách CHOCHP. Tohoroná výzva: Śpožiadajte svojho lekára o jednoduché spiro- metrické vyťetrenie sa teda v plnej miere vza- huje aj na slovenských pacientov. Pokia toto vyťetrenie nie je možné vykova u praktického le- kára, je potrebné požiada o vyťetrenie u odbor- ného lekára … pneumológa. Vyťetrenie je úplne bezbolestné a hradené so zdravotného poiste- nia. Dokáže vťak zabráni alťím komplikáciám ochorenia, ako je život na kyslíkovom prístro- ji, transplantácie púc a v najhorťích prípadoch aj smr. ˙ o robit’, ak trpíte chronickým kašl’om a dýchavi nost’ou? V prípade, že trpíte chronickým kaťom, ktorý trvá viac ako 1 mesiac, asto vás trápia zahlie- nené dýchacie cesty alebo sa zadýchavate viac, ako vaťi rovesníci, mali by ste navťtívi svojho lekára alebo najbližťiu púcnu ambulanciu. Rizi- kovými skupinami pacientov sú najmä udia nad 40 rokov a fajiari, prípadne bývalí fajiari alebo tí, ktorí trávia vea asu v zafajenom alebo inak zneistenom prostredí. Mali by ste myslie na nasledujúce kroky: 1. Prestate faji.2. Navťtívte odborného lekára a žiadajte si spi-rometrické vyťetrenie.3. Dodržiavajte pokyny a medicínske odporú-ania svojho lekára.4. Navťtevujte pravidelne svojho lekára aspo dvakrát rone.5. Porate sa o možnostiach okovania proti chrípke a pneumokokovým infekciám.6. Vyhadajte odbornú pomoc, pokia cítite zhorťenie váťho dýchania.7. Udržujte vzduch v domácnosti istý.8. Vyhýbajte sa pobytu v zafajených alebo zneistených priestoroch.9. Udržiavajte si dobrú fyzickú kondíciu … pra-videlne ťportujte a stravujte sa zdravo.10. Pokia máte ažťiu formu CHOCHP ťetrite si dych. Uahite si život ako sa dá. Spirometrické vyšetrenie Identifikova CHOCHP už v jej ranných ťtádiách môže spirometrické vyťetrenie, teda eťte pred- tým, ako sa symptómy stanú problémovými a pacienti sú viac náchylní navťtívi lekára ťpecialistu. Spirometrické vyťetrenie a bron- chodilataný test sú hlavnými diagnostický- mi metódami CHOCHP. Na ich základe lekári klasifikujú závažnos ochorenia, z oho vy- plýva aj prognóza a individuálna stratégia lieby. Ochorenie je možné liei farmakologicky a nefarmakologicky. Pacient sa musí vyvarova vťetkých rizikových faktorov, ktoré sa na rozvo- ji ochorenia môžu podiea. Základom farmako-logickej lieby sú bronchodilatané lieky, ktoré rozťirujú prieduťky a zlepťujú výdych pacienta. Odporúa sa aj protichrípková vakcína a pre-vencia infekcií dýchacích ciest. V pokroilých ťtádiách je potrebné pacientovi podáva kyslíko-vú liebu aspo 15 hodín denne. Ak sa zane s liebou zavasu, prognóza na vylieenie je dobrá, postup ochorenia sa dá zastavi alebo aspo spomali. Preto je vemi dôležité, aby kaž-dý, kto pociuje ažkosti s dýchaním a dlhodobo kaťle, navťtívil lekára. O chronickej obštruk nej chorobe pl’úc (CHOCHP) Chronická obťtrukná choroba púc je zápalové ochorenie, charakterizované obmedzením prie- toku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré je spô- sobené ich zúžením. Zúženie vzniká v dôsled- ku zd havého a opakovaného zápalu prieduťiek a rozdutia púc. Zápal je spôsobený chronickou inhaláciou ťkodlivých astíc, plynov, chemikálií, vírusov a baktérií a postihuje nielen prieduťky, ale aj púcne tkanivo a púcne cievy. Obťtruk- cia obvykle nadväzuje na ochorenia chronickej bronchitídy a postihuje celý organizmus. Zhorťu- júce sa ochorenie postupne znemožuje posti- hnutému dýcha a môže vies až k úmrtiu. Napriek tomu, že v súasnosti CHOCHP nevie- me úplne vyliei, modernou liebou dokážu lekári zabráni zhorťovaniu ochorenia a rozsiah- lemu poťkodeniu púc, ako aj minimalizova prí- znaky ochorenia, ktoré majú nepriaznivý dopad na kvalitu života pacientov s CHOCHP. 1111