OSKAR OSKAR PLUS jesen-zima 2011 - Page 10

Svetový de chronickej obťtruknej choroby púc CHOCHP si pripomíname na podnet Glo- bálnej iniciatívy pre CHOCHP každorone už od roka 2002 a tento rok pripadol na stredu, 16. novembra. Kúovou témou tohoroné- ho Svetového da CHOCHP bolo ŚNestaíte s dychom? Môžete ma chronickú obťtruk- nú chorobu púc. Požiadajte svojho lekára o jednoduchý spirometrický test dýchaniaŤ. Cieom aktivít pri príležitosti Svetového da CHOCHP je zvýťi povedomie o tomto závažnom ochorení medzi pacientmi, ale aj medzi odbor- níkmi a zlepťi tak záchyt, liebu a starostlivos o pacientov, ktorí ochorením trpia. V súasnosti totiž poda údajov Svetovej zdravotníckej orga- nizácie (WHO) rone umrie v dôsledku chronic- kej obťtruknej chorobe púc až 3 milióny udí a pribudne približne 6 miliónov novodiagnos- tikovaných pacientov s CHOCHP. Do roku 2020 sa tak poda odhadov WHO stane CHOCHP tre-ou najastejťou príinou úmrtí vo svete. Zvy-ťujúci sa výskyt ochorenia sa spája s fajením, zneisteným pracovným a životným prostredím a zvýťenému vystaveniu obyvateov rôznym dru-hom chemikálií a prachu. Na Slovensku sa poet chorých odhaduje na 350 tisíc, ale liei sa iba malý poet pacientov, keže až v 50% prípadoch toto ochorenie ostá-va nediagnostikované. ŚProblémom vťak je, že aj diagnostikovaní pacienti asto nie sú správ- ne lie eníŤ , hovorí prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSC., hlavná odborníka Ministerstva zdravot- níctva SR pre pneumológiu a ftizeológiu. ŚTíto pacienti sú asto vedení s diagnózou chronic- kej bronchitídy a ostávajú lie ení u svojho praktického lekára, u ktorého v dôsledku pre- skrip ných obmedzení nemôžu dosta adek- vátnu lie bu. Je preto dôležité, aby sa dostali k odbornému lekárovi … pneumológovi, ktorý má možnos pacientovi nastavi vhodnú lie bu modernými bronchodilatans, ktoré umožnia pa-cientovi bez problémov pokra ova vo svojich každodenných aktivitách bez výrazných obme-dzení a nežiaducich vedajťích ú inkovŤ , dodá- va prof. Rozborilová. Mnohokrát sa vťak stáva, že pacienti akceptu- jú chronický kaťe ako prirodzený dôsledok faj- enia alebo súas starnutia, priom sa s týmto problémom svojmu lekárovi ani nezdôveria. Po- iatoným príznakom, ako sú ranný kaťe alebo zadýchanie sa pri chôdzi po schodoch, mnohí nepripisujú význam a lekára vyhadajú až nie- koko rokov od zaiatku ochorenia. Ochorenie sa postupne zhorťuje, jeho výsledkom je prehl- bujúci sa pocit nedostatku vzduchu, asto spre- vádzaný kaťom v dôsledku nadmernej tvorby hlienu. V pokroilých ťtádiách sú nedostatone okysliované životne dôležité orgány a pacienti sú odkázaní na kyslíkový prístroj. ŚV roku 2010 skonilo v dôsledku CHOCHP na oddeleniach Nesta íte s dychom? oskar www. zdravsi.sk 1010