Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 34

Edunvalvonta Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali 2012 Nula säilytti paikkamääränsä Valtuuskunnan kokoonpano: PUSH ry 4 Suomen Lakimiesliiton valtuuskun­ nan vaalin tulos vahvistettiin mar­ raskuussa 2012. Valtuuskunnan vaali ei tuonut suuria voimasuhteiden muutoksia 44 edustajan muodostamaan ja liiton ylintä valtaa käyttävään valtuuskun­ taan. Nuoret lakimiehet ry onnistui säilyttämään vaalissa kolme paik­ kaansa yhteensä 282 äänellä. Varsi­ naisiksi valtuuskunnan jäseniksi Nu­ lan listalta valittiin Juha-Pekka Hippi (45 ääntä), Jaakko Laurila (35 ääntä) ja Salla Korhonen (25 ääntä). Juha-Pekka Hippi edusti Nulaa myös edellisessä valtuuskunnassa ja Salla Korhonen toimi puolestaan valtuuskunnan varajäsenenä. 34 Vaalissa annettiin yhteensä 3893 hyväksyttyä ääntä ja äänes­ tysprosentti oli täten 33,9 %. Äänestysprosentti laski hieman edellisestä vaalista (vuonna 2009 äänestysprosentti oli 35,35 %). Valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessa marraskuun lopulla varmistui myös Nuoret Lakimiehet ry:n edustuksen jatkuminen Suomen Lakimiesliiton hallituksessa. Halli­ tuksen jäseneksi valittiin uudelleen Satu Karhunen. Karhusen henkilö­ kohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jaakko Laurila. Edustus liitossa jat­ kuu siten vahvana. Nuoret Lakimiehet ry kiittää kaikkia ehdokkaitaan ja vaalissa äänestäneitä sekä onnittelee uusia valtuuskunnan jäseniä! Hallinnon puolesta 7 Suomalainen Lakimiesyhdistys ry 8 Juridiska Föreningen i Finland 1 Naisjuristit – Kvinliga Jurister ry 2 Nuoret Lakimiehet ry 3 Yksityisalojen lakimiehet, Vakuutuslakimie­ het, Pankkilakimiehet 4 Suomen Asianajajaliitto – Defensor Legis 3 Tuomarien vaaliliitto 8 Oikeustieteen ylioppilaat 4