Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 32

Oikeuspolitiikka Lasikattoa särkemässä Iina-Mari Supperi Korkeakoulutetut naisistuvat, johta­ jat eivät Nuoret Lakimiehet ry:n 75vuotisjuhlakirjan esipuheessakin todetusti juristikunta naisistuu kovaa vauhtia. Viime vuonna esimerkiksi Helsingin yliopiston oikeustieteelli­ seen tiedekuntaan hyväksytyistä uu­ sista opiskelijoista noin 65 % oli naisia. Vuonna 2010 valmistuneista juristeista naisia oli puolestaan 66 % ja viimeisimmän La­ kimiesmatrikkelin tietojen mukaan vuodesta 2007 miesten osuus kaikista juristeista oli laskenut noin 3 %. Vastaava naisis­ tumisilmiö koskee myös monia muita korkeakou­ lualoja. Naisten osuus kasvaa jopa perinteisesti varsin miesvaltaisilla in­ sinöörialoilla. Toistaiseksi naisia kuitenkaan ei ole jonoksi asti yritysten hallintoeli­ missä tai johtopaikoilla. Tämä koskee myös asiana­ jotoimistoja, sillä naiso­ sakkaita on naisjuristien määrään nähden suhteel­ lisen vähän. Muutoinkin asianajo on vielä vahvasti miesten hallussa: vuonna 2011 uu­ sista asianajajista vain 40 % oli naisia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin naisten osuus viime vuosien vastavalmistuneista juristeista. Kyse ei ole vain asianajotoi­ mistojen tai juristikunnan ilmiöstä, vaan naiset ovat ylipäänsä aliedus­ tettuina yritysten hallintoelimissä ja johtotehtävissä. Kohti tasa-arvoisempia hallintoeli­ miä Naisten heikko edustus pörssi­ yhtiöiden hallintoelimissä on yleis­ eurooppalaisella tasolla herättänyt niin suurta huolta, että Euroopan unionin tasa-arvokomissaarin aloit­ taman työn tuloksena vuoden 32 2012 lopulla julkaistiin ehdotus niin kutsutuksi listayhtiöiden hal­ litusten sukupuolikiintiödirektiiviksi (Euroopan komission ehdotus Eu­ roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulu­ mattomien ja johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainot­ tamisesta ja siihen liittyvistä toimen­ piteistä KOM(2012) 614 lopullinen). Direktiivin on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2015 ja olla määräaikaisena voimassa tilanteen korjaamiseksi vuoden 2028 loppuun. Direktiiviehdotuksessa puhutaan sukupuolineutraalisti aliedustetus­ ta sukupuolesta, mutta käytän­ nössä kyse on nimenomaan naisten aliedus­ uksesta. t Naisten määrän edistäminen (pörssi)yhtiöiden hallintoelimissä on kannatetta