Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 3

Pääkirjoitus Juhlavuoden kynnyksellä Pitelet käsissäsi Nuoret Lakimiehet ry:n perinteistä vuo­ sijuhlanumeroa. Yhdistyksemme saavuttaa tänä vuonna merkittävän 75 vuoden iän ja tätä merkkipaalua kelpaa juhlia. Nuorekkaan yhdistyksemme moninaisiin vaiheisiin voi tarkem­ min perehtyä tarttumalla Nulan pikkujouluissa julkaistuun Nuoret La­ kimiehet ry 75 vuotta -juhlakirjaan, joka kokoaa yhdistyksen värikkään historian ensimmäistä kertaa yksien kansien väliin. Teos on itseoikeute­ tus­ tämän jäsenlehden numeron ti kirjaesittelyssä ja suosittelen lämpimästi tutustumaan siihen myös lähemmin. On mielenkiintoista huo­ mata, että maailmanpolitiikan ja suh­ danteiden muutoksista sekä teknii­ kan kehityksestä huolimatta nuorten juristien identiteetti ja työelämässä kohtaamat haasteet ovat pysyneet perusluonteeltaan yllättävän saman­ laisina läpi vuosikymmenten. Nulan virallisen syntymäpäivän sattuessa maanantaille 21.1.2013 vietetään 75-vuotisjuhlaa lauantaina 26.1.2013. Jos vuosijuhlaillan kulku ja etikettisäännöt ovat sitten edel­ listen vuonna 2008 tanssittujen vuo­ sijuhlien päässeet unhoittumaan, ei hätää. Vuosijuhlaetiketin voi kerrata sivulta 27. Akateemisista perinteistä huolimatta vuosijuhla on ennen kaik­ ea mitä mainioin tilaisuus pitää k hauskaa hyvässä seurassa. Tehdään juhlasta yhdessä nuorten lakimies­ ten näköinen! Kolmannen neljännesvuosi­ sadan täyttymisen kunniaksi tämän lehden sivuilta vois myös lukea ter­ vehdyksiä ja viisaita sanoja valtion ja oikeuselämän johtotehtävissä toimivilta tahoilta. Juhlahumun keskellä ei ole unohdettu myöskään oikeuspolitiikkaa tai edunvalvontaa. Arvioimme vuoden 2013 alusta voimaantullutta lupalakimiesjärjes­ telmää ja valotamme syyttäjien asemaa esitutkinnassa koskevaa keskustelua. Lisäksi raotamme myös naisjohtajuuden edistämiseksi suun­ niteltua kiintiösääntelyä sekä siihen liittyviä haasteita. Tämä juhlavuosinumero on samalla vuoden 2012 viimeinen jäsenlehden numero, vaikka lehden ilmestyessä yhdistyksen syyskokouk­ sessa valittu uusi hallitus onkin jo ehtinyt aloittaa toimikautensa. Juhlakirjan ilmestymisaikataulun johdosta päätimme venyttää lehden julkaisemista vuodenvaihteen yli. Vuonna 2013 jäsenlehdestä ilmestyy normaalisti vielä kolme numeroa. Jäsenlehden numeron 3/2012 ilmestyminen tarkoittaa myös sitä, että allekirjoittaneen toinen pää­ toimittajavuosi on paketoitu. Kuulun monien muiden vuoden 2012 hal­ lituslaisten tavoin siihen joukkoon, jonka hallitusura jatkuu myös vuonna 2013. Toivottavasti tapaamme siten jäsenlehden parissa vielä tänäkin vuonna. Tässä vaiheessa haluan kuiten­ kin kiittää kuluneesta vuodesta kaik­ kia kirjoittajia sekä ennen kaikkea teitä lehden lukijoita. Muistuttaisin myös, että toimitus ottaa erittäin mielellään vastaan jäsenlehteä kos­ kevaa palautetta tai esimerkiksi jut­ tuideoita. Jos ura sivutoimisena jour­ nalistina kiinnostaa, toimituskuntaan mahtuu niin ikään mukaan. Viimei­ simpänä, muttei todellakaan vähäi­ simpänä haluaisin vielä kiittää tähän­ astisen päätoimittajaurani aikana lehden taittajana toiminutta Seppo Kymäläistä, jonka hallitusura päättyi vuoden vaihteessa. Ilman Seppoa lehti ei näyttäisi miltään! Kaiken kaikkiaan kulunut vuo­ si on hujahtanut todella nopeasti. Uskoisin, että vastaavat tunnelmat ovat omalta osaltaan jakaneet myös Nulan parissa edeltäneiden lähes 75 vuoden aikana toimineet. Tuntuu, että vasta hetki sitten aloimme suun­ nitella vuosijuhlaa ja nyt siihen on enää muutama viikko aikaa. Juhlaa ennen ehtii vielä vaikka vilkaista, mitä yhdistyksen vuoden 2013 hallitus odottaa vastikään alkaneelta juhla­ vuodelta. Nulan uuden hallituksen mietteisiin voi tutustua sivulla 35. Ikimuistoista juhlavuotta ja mukavia lukuhetkiä toivottaen 3