Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 24

välein. Etenkin pääkaupunkiseudun suurissa toimis­ oissa toimivat nuoret t asianajajat pitivät työn arvostus­ a t merkittävänä vetovoimatekijänä. Asian­ ja­an tehtävien vetovoima a­ j onkin vuo­ ien saatossa kasvanut. s Toisaalta Lakimiesliiton teettämän tuoreen selvityksen mukaan nuorten lakimies­ en työtyytyväisyys alenee t asianajotoimistossa merkittävästi kahden työskentelyvuoden jälkeen. Tämä johtaa pätevien nuorten pois­ tumiseen asianajoalalta. Nuoret La­ kimiehet ry on tehnyt merkittävästi töitä viestittääkseen epäkohdista, joihin nuoret lakimiehet törmäävät asianajoalalla. Asianajoalan on kyettävä muuttamaan toimintatapo­ jaan sellaiseksi, että nuoret lakimie­ het kokevat asianajoalan omakseen ja että he, ainakin useimmiten, viih­ tyvät työssään. Tämä koituu viime kädessä asianajotoimistojen asiak­ kaiden hyödyksi, kun saavat palve­ lunsa motivoituneilta ja työhönsä tyytyväisiltä lakimiehiltä. Asianajajien ja asianajotoimis­ toissa työskentelevien nuorten lakimiesten on voitava keskustella asianajajan ammatista ja sen vaa­ timuksista työnantaja-asemassa olevien asianajajien kanssa. Asian­ ajajan ammatissa työyhteisötaitojen merkitys kasvaa koko ajan, kun yhä useampi asianajaja tai asian­ ajotoimistossa työskentelevä nuori lakimies toimii yhä suuremmassa työyhteisössä. Vaikka Suomen Asian­ ajajaliitto ei toimi työnantaja- tai työntekijäasianajajien edustajana, Asianajajaliitto voi olla mukana edis­ tämässä työyhteisövuoropuhelua esimerkiksi hankkimalla puhujia tai osallistujia Nuoren Lakimiehet ry:n mahdollisesti järjestämiin asianaja­ jan ammattia ja asianajotoimiston työoloja käsitteleviin tilaisuuksiin. Asianajajatutkimuksen tu­ lokset yksityishenkilöille tarjot­ tavien oikeudellisten palveluiden tulevaisuudesta olivat hälyttäviä. Tutkimuksen mukaan alle 40-vuo­ tiaista asianajajista 72 prosenttia hoitaa pääasiassa liikejuridiikkaa, kun yli 50-vuotiaista asianajajista runsas 40 prosenttia hoitaa vastaa­ 24 via toimeksiantoja. Tutkimus antaa siten viitteitä siitä, että nykyisen vanhemman asianajajasukupolven jäädessä eläkkeelle asianajopalvelui­ den tarjoaminen yksityishenkilöille voi vähetä pääkaupunkiseudulla, muusta Suomesta puhumatta­ kaan. Kykeneekö Nuoret Lakimie­ het ry kertomaan jäsenilleen, että asian­ jopalveluiden a tuottaminen ja myyminen yksityishenkilöille on oikeusvaltiossa arvokas asia? Asian­ jo­ rittäjyydelle on tilaa tu­ a y levaisuuden Suomessa. Kuinka Nuoret Lakimiehet ry edistää nuorten lakimiesten yrittäjätoimintaa? sisältö, se ei voi eikä saa estää asiasta käytävää keskustelua. Voidaan hyvin kysyä, miltä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet näyttäisivät, jos nuoret lakimiehet olisivat ne kirjoit­ taneet? Miten Nuoret Lakimiehet ry arvioi työsuhteisen asianajajan eettistä vastuuta asianajotoimiston järjestämisestä? Miksei Suomessa tulisi jokaisessa asianajotoimistossa valita toimiston vastaavaa hoitajaa, joka vastaa toimiston järjestämisestä Asianajajaliiton antamien velvoit­ tavien ohjeiden mukaisesti jokaisen asianajajan, myös työsuhteisen, si­ jasta? Oikeusturvavakuutukset ja julkinen