Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 23

NuLa 75 Jokainen asianajaja on tai on ollut nuori lakimies Suomen Asianajajaliiton tervehdys Nuoret Lakimiehet ry:n varsi­ naiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ylemmän oikeustieteellisen korkea­ koulututkinnon Suomessa tai ulko­ mailla suorittanut henkilö. Vastaava vaatimus sisältyy myös asianajajaksi hyväksymisen edellytyksiin. Moni asianajaja on tai on ollut Nuoret Lakimiehet ry:n jäsen, ja vastaavasti moni Nuoret Lakimiehet ry:n jäsen on asianajaja tai työskentelee lakimie­ henä asianajotoimistossa. Suoma­ laisen asianajajakunnan ja nuorten lakimiesten yhteys on vahva. Nuoret Lakimiehet ry ja Suomen Asian­ ajajaliitto ovat kuitenkin yhteisönä erilaisia. Nuoret Lakimiehet ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mu­ kaan muun muassa valvoa ja ajaa nuorten lakimiesten ammatillisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja sekä toimia nuorten lakimiesten yhdys­ siteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kehittää jäsentensä lakimies­ sivistystä ja -etiikkaa yhteistyössä muiden lakimiesyhdistysten kanssa. Suomen Asianajajaliitto on puolestaan lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Asianaja­ jaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä asianajotoimintaa ja val­ voa asianajajia. Asianajajaliitto lisäksi edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä kehittää oikeusoloja. Suomen Asianajajaliitto on yhteisönä sui generis. Asianajaja­ liitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajaliitto ei ole myöskään työnantajajärjestö, joka voisi olla osapuolena työehtosopimuksessa. Asianajajakunnan nykyinen rakenne­ kaan ei tue näkemystä asianajajakun­ nan työnantajakeskeisyydestä. Asianajajista 68 prosenttia on asianajotoimiston omistajia tai osak­ kaita. Julkisia oikeusavustajia asiana­ jajista on 6 prosenttia. Jo yli neljän­ nes asianajajista on työsuhteessa toimistoonsa. Ty