Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 20

Maan työllisyyden, talouspoli­ tiikan ja yhteiskunnan kehittämisen kannalta olisi koulutuksessa ja koulutusmäärissä keskityttävä työ­ markkinoiden todellisiin tarpeisiin. Työllisyystilanteen parantaminen edellyttää avointa ja pitkäjänteistä yhteistyötä eri osapuolten kesken – työpaikat eivät lisäänny yliopisto- ja korkeakoulupaikkoja lisäämällä. Ylio­ pistojen kanssa käytävissä neuvot­ teluissa pääpainon tulee olla tutkin­ tojen korkean laadun takaamisessa sekä siinä, että tutkinnot ovat yhtä laadukkaita välittämättä siitä, mistä tiedekunnasta lakimies on valmistu­ nut. Nuoret Lakimiehet ry:n suorit­ tama edunvalvontatyö ja halu saada aikaan muutoksia on kantanut hedelmää ja ollut vaikuttamassa muidenkin lakimiesyhdistysten sekä 20 Lakimiesliiton toimintaan ja ajatusten kehittymiseen, jopa muuttumiseen. Edunvalvonnallisesti Nuoret La­ kimiehet eroavat huomattavasti muis­ ta Lakimiesliiton jäsenjärjestöistä; samoin kuin järjestön tavoitteet ja tarpeet Liiton toimintaa ajateltaessa. Nuoret Lakimiehet ry:tä ei voida pitää minkään yksittäisen ryhmän edustajana ja puolestapuhujana, vaan järjestö toimii kaikkien nuorten juristien asioiden edistämiseksi eräänlaisena sekajärjestönä. Jäsen­ kunta toimii monella eri sektorilla ja yksittäisen jäsenen työtehtävät ja toimenkuvat saattavat erityisesti uran alkuvaiheessa vaihdella monta kertaa ja tiuhaan. Siksi on erityisen tärkeää, että Nuoret Lakimiehet aja­ vat Lakimiesliitossa pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita. Suomen Lakimiesliitto – Fin­ lands Juristförbund ry:n puolesta esitän onnentoivotukset 75 vuotta täyttävälle järjestölle. Jorma Tilander toiminnan­­ taja joh­ Lakimiesliitto