Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 16

tehtäessä on otettu huomioon lain­ säädäntö ja valtiovarainministeriön antamat ohjeet ja että viranhaki­ joiden pätevyysarviointi ja ansio­ vertailu on tehty asianmukaisesti. Sen sijaan oikeuskanslerin ei kuulu arvioida, kuka oikeudellisesti mah­ dollisista hakijoista olisi kyseiseen virkaan nimitettävä. Laillisuusvalvonnan linen merkitys yhteiskunnal­ Suomessa on kattava oikeussuojajärjestelmä ja toimiva oikeusturvakoneisto. Ylimmän lail­ lisuusvalvonnan tehtävänä on olla näitä täydentävä kontrollin keino. Sen ei pidä kilpailla niiden kanssa vaan valvoa, että nämä järjestelmät ja koneistot toimivat tarkoitetulla tavalla, sekä kiinnittää huomiota eri­ tyisesti katvealueisiin. Laillisuusvalvonnan ohjaava vaikutus syntyy siten, että yksittäis­ tapausta koskevassa ratkaisussa esitetään perustel­ tu käsitys siitä, miten tutkittavana ol­ lees­ a tapauksessa olisi ollut oikeinta s menetellä tai harkintavaltaa käyttää. Tällaista laillisuusvalvojan esittämää yleistettävissä olevaa juridista kantaa odotetaan viranomaistoiminnassa jatkossa noudatettavan. Oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa velvoittaa viranomaisia tottelemaan ohjausta tai määrätä toimimaan tietyllä tavalla, vaan vai­ kuttavuus perustuu viime kädessä kannanoton perustelujen vakuutta­ vuuteen. Mikäli hallintopäätöksessä tai tuomiossa on selvä virhe, voi tulla harkittavaksi – edellytyksien täyt­ tyessä - purkuesityksen tekeminen korkeimmalle oikeudelle tai korkeim­ malle hallinto-oikeudelle. Oikeus­ kansleri voi ryhtyä toimiin myös ns. systeemivirheen korjaamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi minis­ teriölle tehty esitys lainsäädännön tarkistamiseksi tai asianomaiselle OIKEAT VALINNAT VIEVÄT PITKÄLLE ONNEA, NUORET LAKIMIEHET RY 75 VUOTTA! Ruukki on vahvasti luomassa uutta, vähemmän energiaa kuluttavaa kasvua ja paremmin rakennettuja ympäristöjä kotimaassa, lähialueilla sekä kehittyvillä markkinoilla. Lue lisää Ruukin energiatehokkaista teräsratkaisuista: www.ruukki.fi 16 viranomaiselle lausuttu käsitys so­ veltamiskäytännön vinoutuman kor­ jaustarpeesta. Laajemmin ajatellen oikeus­ kansleri-instituution yhteiskunnal­ linen merkitys liittyy sen oikeudel­ lisen järjestelmän legitimiteettiä vahvistavaan vaikutukseen. Oikeus­ valtion keskeinen tunnusmerkki on se, että kaikki julkisten tehtävien hoito perustuu lakiin. Yhtä tärkeää on se, että ihmiset luottavat näitä hoidettavan lainmukaisesti. Tähän kuuluu paitsi lopputuloksen oikeel­ lisuus myös se, että itse menettely koetaan oikeudenmukaiseksi. Lail­ lisuusvalvonta on osa sitä rakennetta, johon luottamus perustuu. Uskottava valvonta myös tukee viranomaisten toimintaa. Jaakko Jonkka Oikeuskansleri