Nuoret Lakimiehet 3/2012 - Juhlavuosinumero (75 vuotta) - Page 11

Edunvalvonta Luvallisella asialla Inga Paavola 59 Lakimiestittelin villin käytön ajat ovat nyt ohi ja harrastusluonteinen ja sa­ tunnainen asianajo jää historiaan. NY st :i va ku om o.c ot ph k oc /D Lupalakimiesjärjestelmän ensiaske­ leet Oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille on vuoden 2013 alusta lähtien ollut uusi lupajärjestelmä, kun laki luvan saaneista oikeudenkäyn­ tiavustajista tuli voimaan 1.1.2013. Jatkossa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomiois­ tuimissa voi toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Hal­ linto-oikeuksissa lupa tarvitaan, jos asiamies tai avustaja hoitaa lasten­ suojeluasiaa. Uuden lainsäädännön tavoit­ teena on oikeudenkäyntien asiano­ saisten oikeusturvan ja asianmukai­ sen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen oikeudenkäyntiasia­ miesten ja -avustajien työn laatuta­ soa nostamalla. Laatutason nosta­ minen tapahtuu saattamalla myös muut oikeudenkäyntiasiamiehet kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat ammattieettisten velvollisuuksien ja valvonnan piiriin perustamalla muille asiamiehille uusi lupajärjestel­ mä. Lupa on tarpeen hoidettaessa riita- tai rikosasiaa yleisessä tuomio­ istuimessa. Luvan saanut avustaja on velvollinen noudattamaan laissa säädettyjä ammattieettisiä velvol­ lisuuksia. Toiminnan valvonta kuuluu Asian­ jajaliiton valvontalautakun­ a nalle, oikeuskanslerille ja perustet­ tavalle oikeudenkäyntiavustajalau­ takunnalle. kimiehen tulee olla rehellinen. Ammattikuntamme on siis siir­ tymässä aikaan, jolloin viimeistään avustaminen oikeudenkäynnissä tulee muodostumaan kattavasti am­ mattimaiseksi toiminnaksi, jossa on kyse elinkeinonharjoittajan kulut­ tajille tai toisille elinkeinonharjoit­ tajille sekä viranomaisille tarjoamis­ a t palveluista. Toki ammatille, jonka ydinsisältönä on oikeusturvan edis­ täminen, voidaankin asettaa korkeat laatuvaatimukset. Monentasoista rehellisyyttä Mikä sitten erottaa lupala­ kimiehen ja asianajajan toisistaan? Asianajajan tulee olla ominaisuuk­ siltaan ja elämäntavoiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa, kun taas lupalakimieheltä edellytetään, että hän ei ole ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avusta­ jan tehtävään. Asianajajan tulee olla rehelliseksi tunnettu, kun taas lupala­ Miten ”re­ hellisyyttä” sitten arvioidaan? Lupalakimiehen rehelli­ syysedellytys voi jäädä täyttymättä, jos henkilö on tuomittu rangaistuk­ seen tietynlaisesta rikoksesta tai jos henkilö on tahallaan antanut vääriä tietoja lupaa hakiessaan. Asianaja­ jilta edellytetty määre ”rehelliseksi tunnettu” tarkoittaa enemmän kuin pelkkä rehellisyys; luvan epäämisen perusteena voi olla esimerkiksi jo oleminen esitutkinnassa epäiltynä epärehellisyyttä osoittavasta rikok­ sesta. Tietynlaista rehellisyyden hie­ rarkiatasoa osoittaa se, että asiana­ jajaliitosta kelpoisuusvaatimusten puuttumisen takia erotettu lakimies voisi kuitenkin saada lupalakimiehen toimiluvan, koska asianajajan kel­ poisuusvaatimukset ovat tiukemmat kuin lupalakimiehen. Toimilupaa ei voida kolmeen vuoteen myöntää la­ kimiehelle, joka on kurinpidollisena seuraamuksena erotettu asianaja­ jaliitosta. Näin ollen lakimies voisi siis 11