NTF - Page 73

Fotballklubbene er som vi har sett arbeidskraftintensive virksomheter, og som en følge av dette er det heller ikke vesentlige miljøbelastninger knyttet til norsk toppfotball. Likevel er det mange klubber som har stor grad av bevissthet knyttet til virksomhetens miljøbelastning, og det er iverksatt en rekke tiltak i fotballen for å redusere denne belastningen ytterligere. 11.5 Klimatiltak (nullutslipp) En rekke av klubbene har investert i bygge- og anleggstekniske løsninger for bruk av fjernvarme, miljøvennlige energikilder og energisparing. Dette inkluderer utskiftning av oljefyr med renere energikilder og tilkobling til infrastruktur for varmegjenvinning (fjernvarme). 11.1 Miljøsertifisering Det er bare én av toppfotballklubbene som er miljøsertifisert. Flere klubber beskriver likevel at de jobber strategisk med miljøtiltak, for å redusere virksomhetens klimafotavtrykk. Det er ingen av klubbene som har innført kvotekjøp og nullutslippslinje slik som flere av de større internasjonale klubbene har gjort. 50 % av klubbene i Tippeligaen og 75 % i Adeccoligaen oppgir at de ikke har egne klimatiltak. 11.2 Renovasjon og resirkulering De aller fleste klubbene rapporterer at de har tiltak i forhold til renovasjon og resirkulering. Ettersom det i landets kommuner er innført ordninger for avfallshåndtering er dette i stor grad innført i alle klubber og anses som en selvfølge med sortering og resirkulering. Enkelte klubber gjennomfører dette kun for kontordriften, og ikke på kampdager. 11.6 Tilrettelegging for kollektivtransport De fleste klubbene har gode kollektivforbindelser til kamparena, og det er godt tilrettelagt for å reise kollektivt til kamp. Om lag 1/3 av klubbene i toppfotballen har egne, målrettede tiltak for å øke andelen som reiser kollektivt. 11.3 Grønne innkjøp Det er flere klubber som helt eller delvis gjennomfører grønne innkjøp. De mest aktive klubbene påvirker også sine samarbeidspartnere og sponsorer til å gjøre det samme. Det store flertallet av klubbene rapporterer imidlertid at de ikke tar spesielle miljøhensyn ved innkjøp. Samtidig ser vi at mange av de samme klubber har tatt bevisste valg knyttet til for eksempel miljøvennlige energikilder. 11.7 Motivere til å sykle/gå Når det gjelder å motivere publikum til å la bilen stå og heller sykle eller gå til kamp viser innrapporteringen fra klubbene at det er omtrent 1/3 av klubbene i begge ligaene som har gjennomført slike tiltak. 11.4 Miljøvennlig reklamemateriell Et utvalg av klubber benytter miljøvennlig reklamemateriell og også svanemerkede produkter. Flere klubber vektlegger at de nesten ikke eller i svært liten grad distribuerer reklamemateriell eller kampdagsprogram på papir, men at de benytter digitale kanaler for å spre informasjon. 73