NTF - Page 50

5 Samfunnsregnskap | 2013 | FELLESSKAP - GLØD - KVALITET 5.2 Toppfotballen er en pådriver for folkehelse Idrett og fysisk aktivitet er helsebringende. En studie om effekter av idrett og fysisk aktivitet dokumenterer en rekke positive effekter i et bredere helseperspektiv3: • Det er færre røykere blant ungdom som driver idrett • Idrettsungdom debuterer senere med alkohol • Fysisk aktivitet benyttes som virkemiddel for å få ned sykefraværet • Organisert idrett har som regel gode miljøer, hvor vennskap og gode sosiale relasjoner utvikles • Fysisk aktivitet har folkehelseeffekter ved å forebygge livsstilssykdommer, kriminalitet, arbeidsledighet, sykefravær, uførhet og bruk av tobakk og alkohol I dette kapittelet vil vi redegjøre for ulike aktiviteter, utover selve fotballaktiviteten, som pågår i klubbene og bidrar til bedret helse. Dette er aktiviteter som berører blant annet ernæring/ kosthold og forebygging av skade. Kilde: KKD og NIF Tilstandsrapport 2003: Om idrett og fysisk aktivitet MMIs barne og ungdomsundersøkelse Stortingsmelding nr. 14 Idrettslivet i endring St. meld. Nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle 3 Haugesund bryr seg! Gjennom prosjektet «Bry deg!» bidrar fotballklubben til klare holdninger mot bruk av ulovlig prestasjonsfremmende midler. Tiltaket består i å informere ansatte, spillere, frivillige og supportere og å skape sunne holdninger, samt å ta avstand fra all bruk av prestasjonsfremmende midler. Samarbeidet er mellom Norsk Narkotikapoliti, Forening NNPF og FK Haugesund. «Bry Deg!» blir invitert til å presentere opplegget for ansatte, støtteapparat og spillere med et foredrag. De opptrer også på flere av klubbens aktiviteter, som for eksempel familiedag. Samarbeidet har eksistert i 2 år, og er nettopp fornyet med 2 år, til ut 2014. 50 Torbjørn Nervik fra NNPF uttaler følgende om prosjektet: - Det har vært veldig mange positive tilbakemeldinger, både fra menigmann i gata, samt fra sponsormarkedet. De fleste jeg har snakket med ser positivt på at FKH involverer seg på slike arenaer, utenomsportslige ting kan du si. Det er jo viktig at en klubb som FK Haugesund viser holdninger til en problematikk som dette. Det er tydelig at folk har fått dette med seg.