NTF - Page 43

Foto: Arne Flatin 4.5 Klubbene som ambassadører for hjemstedet Vi ser at klubbene ofte omtales i aviser og nettaviser. Når vi ser på hvor ofte fotballklubben omtales som en andel av hvor ofte stedet/kommunen der fotballklubben holder til omtales, får vi et inntrykk av hvor viktig fotballklubben er for lokalsamfunnet. Nå vil det være slik at store steder omtales oftere enn små, slik at det vil være fotballklubber på små steder som kommer høyt opp på en slik rangering. Men det kan antagelig også stemme godt med virkeligheten, der man ser at klubber fra små steder ofte blir svært viktige institusjoner, både lokalt, men også for å få oppmerksomhet nasjonalt og bidra til godt omdømme og tilflytting. Tabellen på motstående side viser klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen som i 2012 fikk mer omtale enn stedet klubbene kommer fra. Som statistikken over viser, er en overvekt av medieomtalen av fotballklubber holdt i en positiv tone. Det er derfor rimelig å anta at fotballklubbene bidrar til å skape et godt omdømme for sine lokalsamfunn. Vi ser at alle de åtte kommunene der fotballklubbene i tabellen over er hjemmehørende har hatt folkevekst fra 2010 til 2013, og syv av de åtte har hatt folkevekst større enn folkeveksten i Norge i samme periode. Dette kan indikere, men ikke bevise, at fotballklubber bidrar til stolthet og godt omdømme, som igjen bidrar til befolkningsvekst. En svensk studie (Ökar Kalmar FF den svenska välfärden? – Elitidrottens ekonomiska värde, Lars Behrenz 2009) finner at steder som har hatt idrettslag på elitenivå over lenger tid har større befolkningsvekst enn steder som ikke har slike eliteidrettslag. Dersom denne sammenhengen er reell, og eliteidrett virkelig skaper økt bostedsattraktivitet og dermed økt tilflytting, er verdien for vertskommunen betydelig. 43