Notícies genètiques Notícies Genètiques 1 - Page 4

Descoberta una proteïna que causa la malaltia hepàtica

L'equip d'investigadors havia identificat prèviament que variacions genètiques comunes associades a la fibrosi hepàtica estaven localitzades en el cromosoma 19 entre els gens IFNL3 i IFNL4. A partir d'aquesta investigació, en el seu últim estudi, l'equip va analitzar a nivell genètic i funcional mostres de fetge de 2.000 pacients amb hepatitis C, per a veure els proteïna IFNL específica era la responsable de la fibrosi hepàtica.

L'equip internacional, liderat pel professor Jacob George i el doctor Mohammed Eslam, de l'Institut Westmead ha demostrat que variacions en la proteïna interferó lambda 3 (INLF3) són responsables el dany tissular en

el fetge.