Nomen Omen Styczeń 2020 - Page 5

Pewnego razu w 1821 roku szkołę chłopca odwiedził emerytowany kapitan Charles Barbier de la Serre, służący niegdyś w załodze Napoleona, od którego Braille dowiedział się o systemie korespondencji używanym przez francuską armię. Niektóre źródła podają również, że informacje te pozyskane przez chłopca nie były rezultatem wizyty w szkole, a dowiedzeniu się o tym z gazety, przeczytanej mu przez przyjaciela. Wspomniany sy-stem służył do przekazywania rozkazów w ciemności bez użycia słów. Nosił on na-zwę ,,night writing”, czy-li ,,nocne pisanie”. To właśnie jego struktura posłużyła Louisowi jako baza do stwo-rzenia pisma Braille’a. Istnieją jednak pewne zasadnicze różnice między tymi dwoma kompozycjami. Alfabet Braille’a w rzeczy samej oparty był na literach, w czasie gdy podstawę tego wojskowego stanowiły dźwięki. Dopiero w późniejszym czasie zapis schematu dla niewidomych został rozszerzony do mate-matycznego i nutowego. Ponadto dzieło francuskiego twórcy opierało się na sześciu wypukłych punktach, a jego inspiracja na dwunastu. System Braille’a został skonstruowany w 1824 roku, kiedy on sam miał piętnaście lat. Ogłosił go w 1829 roku, a w późniejszym czasie dokonywał w nim pewnych poprawek. Twórca tego niezwykle przydatnego i znanego powszechnie alfabetu dla niewidomych zmarł na gruźlicę 6 stycznia 1852 roku w Paryżu. W Polsce jego wynalazek przyjął się całko-wicie dopiero w 1934 roku

Alfabet wynaleziony przez Braille’a w całości oparty jest na tak zwanym znaku tworzącym, składającym się z sześciu punktów. Schemat tworzą dwie kolumny na bazie prostokąta, każda z nich zawiera po trzy wypukłe punkty. Ich wzajemne zestawienie i układ pozwalają na zapis łącznie sześćdzie-sieciu trzech znaków. Osoby niewidome odczytują je za pomocą dotyku, głównie przejeżdżając po nich palcem u ręki od strony lewej do prawej. Mimo pewnych różnic w danych językach, alfabet ten ma charakter międzyna-rodowy.

Organizacje pozarządowe z całego świata wykorzystują tzw. World Braille Day szczególnie do podnoszenia świadomości w społeczeń-stwie na temat trudności i wyzwań, z jakimi każdego dnia mierzą się osoby niewidome. Zachęcają one także do ciągłego tworzenia różnych możliwości dla nich, a także pomocy im. 4 stycznia to rocznica urodzin wspomnia-nego wynalazcy, ale także dzień, w czasie którego z większym natężeniem zwraca się uwagę na jego wkład w pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym w czytaniu i pisaniu. Podkreśla się wtedy również ogromne znaczenie systemu Braille’a jako środku komunikacji.

W kalendarzu powszechnie istnieje wiele dni, mających za zadanie celebrowanie danej osoby, bądź zjawiska. Dni, o których istnieniu nie zawsze każdy zdaje sobie sprawę. Zdecydowanie 4 stycznia, wy-adający w tym roku w sobotę, jest warty uwagi i za-pamiętania. To dzień upa-miętniający osobę Louisa Braille’a, twórcy znanego głównie ze zmian i korzyści, wprowadzonych przez niego w życie niewidomych i niedo-idzących.

Weronika Oleś