Nomen Omen Styczeń 2020 - Page 11

Nieoceniony talent, doświadczenie życia w cięższych dla świata czasach, zdolność krytycznego myślenia i niezwykle trafnego wyrażania otaczającego nas świata i siebie w utworach. Członek pokolenia Kolumbów.

Te cechy charakteryzują człowieka, którego dzieła utworzyły nowy kanon w kry-tycyzmie liryki powojennej, nazwanego od jego nazwiska rożewiczowskim. Mową oczy-wiście o Tadeuszu Różewiczu.

Przed rozpoczęciem lek-tury któregokolwiek z jego utworów dobrze jest jednak zapoznać się z historią tej wybitnej postaci, ponieważ mimo iż wiele nawiązań w jego twórczości bez wątpienia jest ponadczasowych, wiele moty-wów pokazanych wyjątkowo dobitnie, to niezaprzeczalnie pomoże to lepiej zrozumieć niektóre z odwołań i wspomóc naszą własną interpretację.