NJK-nytt 6/2017 - Page 11

Välbesökt höstmöte Årets höstmöte lockade mera medlemmar än vanligt och festsalen på Björkholmen fylldes helt. Med glädje kan konstateras att ur sorlet före mötet framkom att många hade anlänt med västmetron. Den nya linjen kommer klart att vara i aktivt bruk av klubbens juniorer då träningssäsongen kör igång nästa år. K ommodor Mats Welin började med att presentera målsätt­ ningarna för 2018 och temat för nästa år som är ”En gemensam klubb”. Målet är att jobba med synergierna mel­ lan de olika verksam­ heterna och varje gång något ordnas skall flera kommit­ téer vara med. Även oväntade samarbe­ ten verksamheterna emellan välkomnas. Ett annat mål är att öka antalet aktiva i klubben. Som alltid är ekonomin en viktig bit, för att vi ska vara redo för de stora investeringar vi har på kommande, i början av 2020-talet, i och med den nya hemmahamnen. Mötet fortsatte med verksamhetsplanen och styrelsemedlem­ marna presenterade i tur och ordning kort vad som planerats för nästa år inom de olika verksamhetsområdena. Verk­ samhetsplanen kommer att presenteras närmare i nästa NJK-nytt. Då medlemsavgifterna behandlades berättade skattmästare Andreas Stenius att den tillfälliga lägre inskrivningsav­ giften visat sig fungera bra och mötet godkände enhälligt att den lägre inskriv­ ningsavgiften bibehålls. Medlemsavgif­ terna fick en liten indexjustering på ca två procent. Andreas fortsatte med att presentera budgeten för 2018. En budget, som trots mycket försiktiga förväntningar på spon­ sorintäkterna, visar ett litet överskott. Här har alla verksamheter sett över sina kostnader och alla har gjort sitt bästa för hålla ekonomin i balans. Årets tema ”Ladies First” hade hör­ sammats av valkommittén som föreslog två damer som nya styrelseledamöter för dem som var i tur att avgå. Camilla Cedercreutz och Disa Långström presen­ terade sig kort för mötet, så även Johan Gräsbeck, som föreslogs som ny skatt­ mästare då Andreas avgår. För övrigt föreslogs omval av styrelsemedlemmar med fortsatt mandat. Valkommitténs förslag godkändes av mötet och de avgå­ 11 Kommodoren öppnar ett välbesökt höstmöte. ende styrelsemedlemmarna avtackades för sina insatser med rungande applåder. Efter mötet delades det ut seglar­ tecken och säsongvandringspris och det kan konstateras att NJK har klarat sig utmärkt såväl nationellt som internatio­ nellt under det gångna året. Fyra medlemmar premierades med aktivitetstecken. Heidi Öller för aktiva insatser bl.a. för Dam VM, Catarina ­Welin för aktivt initiativtagande och genom­ föring av dokumenteringen av klubbens kulturskatter, Henrik Weckström för ak­ tivt arbete i klubbkommittén och John Bergman för mångårigt aktivt arbete inom informationskommittén. Då alla säsongvandringspris var utde­ lade bjöds det på en lätt kvällsbuffé av Pekkas gäng som hade fullt upp då det var så många medlemmar på plats. Informationskommittén, Johan Lindberg 10-åriga Amelie Mannerberg vann Opti- mistklassens kadettserie. Hon har under året seglat i 16 regattor i bl.a. Estland, Sverige och Italien.