NJK-nytt 4/2018 - Page 8

Höstmöte Verksamhetsplaner, positiva ekonomiska signaler och stadgerevidering sysselsatte höstmötet över två timmar. 8 Ute viner stormen och klubbmedlemmarna kommer mycket raskt in genom dörren för att komma in i värmen. Festsalen fylls för ordinarie höstmöte och punktligt som alltid hälsar kommodor Mats Welin alla välkomna och mötet öppnas. På agendan är genomgång av planerad verksamhet för 2019 samt budgeten som möjliggör den planerade verksamheten. Och givetvis väntar även ett fullt bord med vandrings­ pokaler som efter mötet ska delas ut till välförtjänta mottagare. Mats börjar med att berätta om klub- bens tema för nästa år, ”Båtklubbsflag- gan 100 år”, vilket ses under tre stora evenemang. I maj kommer flaggan att hissas på Blekholmen samma tid som för 100 år se- dan. Till evenemanget är kommodorerna från våra nordiska vänklubbar inbjudna och givetvis hoppas klubben på stort del- tagarantal ur medlemskåren. I juni firas donationen av Kajholmen med stor fest 15.6. Inför detta har mycket fixats på Kaj- holmen och när det nya köket står klart är vår fina holme redo för festligheterna. I början av 2019 ges även Kajholmsboken ut, en bok som är späckad med intressant läsning och många medlemmars minnen från Kajholmen. Nästa sommar firas även Guldpokalen 100 år och Pata Andersson efterlyste frivilliga som kan hjälpa till under jubileumsseglingarna. 2019 bjuder på mycket program för långfärdsseglare, vilket du även kan läsa mer om i detta nummer. Förutom seglats till Kajholmen fortsätter Paviljongseg- lingen, en tradition som startade denna sommar. Paviljongseglingen avslutas med sommarträff på Ramsskär och efter träf- fen kan man styra fören mot Stockholm där sommaren fortsätter med Vikinga- träff. Senast i samband med budget och klubbens ekonomi brukar även diskussio- nerna om ny hemmahamn komma igång. I år presenterade kommodoren att ett intentionsavtal ingåtts med Senatsfastig- heter och Hanaholmen om användning av Björkholmens vatten. Intentionsavtalet medför en möjlighet på Björkholmen där vattenområdet räcker till för en hamn av den storlek klubben behöver. Ärtholms- planerna är även de i liv ännu och klub- ben håller två alternativ öppna så läng- de det bara är möjligt. Planeringen av Björkholmen går långsamt framåt, men framåt går den och för tillfället är det troligt att grävskoporna dyker upp i mit- ten av 20-talet. Skattmästare Johan Gräsbeck tog upp vikten av att vi är förberedda på de kommande investeringarna och vikten av att klubben håller en god ekonomi. Ett nollresultat räcker inte till för klubbens kommande investeringar utan ett resul- tat en god bit på plus måste eftersträvas de kommande åren. Verksamhetspla- nen i sin helhet finns på NJK:s hemsida, www.njk.fi/medlem/klubbmoten. Valkommittén fick i år en extra utma- ning då kommittén kort före mötet var tvungna att hitta ett nytt förslag beträf- fande styrelseledamöterna. Kommittén lyckades och till nya styrelseledamöter valdes enligt förslag Livia Väresmaa och Christian Hortling. Christian sitter med i valkommittén och jävade sig beträf- fande förslaget. Då förslaget blev klart i sista stund före mötet fick valkommit- tén mötets välsignelse att presentera ett fullständigt förslag till valkommitté först under vårmötet 2019. Klubben fick en ny II vice kommodor, Erik Wallin, i övrigt var det omval av kommodorer och skatt­ mästare. Som sista punkt på agendan stod en modernisering av klubbens stadgar. En del terminologi diskuterades, men rätt snabbt och endast med några mindre ändringar av förslaget klubbades även denna punkt igenom. Efter mötet delades vandringspriser och förtjänsttecken ut och kvällen fort- satte med en lätt kvällsbit som dukats fram av Min Krog. Informationskommittén Johan Lindberg