NJK-nytt 4/2018 - Page 27

NRV:s 150-års jubileum i Tyskland Den 8 november 1868 grundades Nord- deutsche Regatta Verein (NRV) i Ham- burg enligt lokal lag. Vid det här laget hade det förenade Tyskland ännu inte uppstått. Av detta följer att NRV ännu i dag följer lokala regler och har som sin ceremoniella chef senatens ordfö- rande i Hamburg. Föreningens ordföran­ de kallas president och är sedan fem år tillbaka drak- och femfemmaseglaren Andreas Christiansen. NRV är idag Tysklands största och näst­äldsta segelförening. 150 års jubi­ léet har firats hela året med bland annat kappsegling vid Medelhavet, cruise från Bermudas och stora jollekappseglingar i närheten av klubbhuset vid Schöne Aus- sicht i Hamburg. NRV hör till den gamla nordiska kul- tursfären, som upplevde sin senaste sto- ra glansperiod före första världs­kriget. I denna kultursfär umgicks man från Nordtyskland till de skandinaviska län- derna och Baltikum vidare till St. Peter­ burg. På NRV:s dagsmottagning lördagen 10 november tog jag upp detta i mitt gratulationstal. Jag kunde också berätta att den äldsta NRV årsbok jag kunnat hitta i NJK:s bibliotek på Blekholmen härstammar från 1899. Den tyska gästfriheten och välvil- jan var stor både på dagsmottaningen och på jubileumsmiddagen i Fischauk- tionshalle vid Elbes kajkant. I den sist- nämnda deltog ca 650 personer, både juniorer och seniorer. Fiskauktionshal- len var dekorerad med NRV:s färger i vitt, rött och svart samt segel. Gästerna på middagen satt huvudsakligen i åtta personers bord och fick njuta av god mat och goda v ­ iner, de sistnämnda för- sedda med NRV:s etikett. Till följd av att talen huvud­sak­ligen hållits på dags- mottagningen hölls det bara två tal un- der middagen, ett av president Andreas Christiansen och ett av idrottsministern. Presidenten nämnde i sitt festtal att NJK:s kommodor hedrade jubileet med sin närvaro, vilket följdes av varma app- låder. Mycket hedrande för vår klubb! Efter middagen var det dans. Musiken varierade från jazz till disco och dagens poplåtar. Många ungdomar kom rakt till dansen, utan att äta middag. En välord- nad och på allt sätt superb fest! Förutom NRV:s president träffade vi kommodorerna för segelföreningarna i ett antal andra nordtyska kust- städer som Kiel och Lübeck. Alla dessa kände till NJK och många hade besökt Blekholmen, som allmänt uppfattas som en unik pärla inom seglingsvärlden. Jag kunde berätta om att vi nästa år firar klubbflaggans hundra år och bland annat arrangerar guldpokalseg- lingar och VM för femfemmor. Jag önska- de president ­Andreas Christiansen hjärt- ligt välkommen på detta evenemang. NJK och NRV är förutom gamla vänner också bilate­rala vänklubbar. Våra med- lemmar har rätt att besöka klubbhuset och restaurangen vid Schöne Aussicht 37 i Hamburg. Mats Welin 27