NJK-nytt 4/2018 - Page 2

Nyländska Jaktklubben Kommodoren har ordet NJK:s kansli: Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors Kansliets öppethållningstider: Tisdag 12–18 Onsdag, torsdag 12–16 Kontaktuppgifter: www.njk.fi e-post: kansliet@njk.fi Kansli: Cecilia Malmgren & Rasmus Björkvall (09) 675 007 kansliet@njk.fi Annonsförsäljning: Rasmus Björkvall 040-834 6868 material@njk.fi Sponsorering och företagsseglingar: John Bergman 040-539 3931 john.bergman@njk.fi 2 Koordinator för junior- och tränings- verksamheten, samt Sailing Center: Piu Nyberg 045-676 7765 piu.nyberg@njk.fi Chefstränare: Kasimir Johansson 040-526 4687 kasimir.johansson@njk.fi Hamnmästare Blekholmen: Sammy Lundberg 09-636 047 blekholmen@njk.fi Hamnmästare Björkholmen: Emil Castrén 045-185 0202 emil.castren@njk.fi Nattvakten 050-349 2343 Redovisning: markus.nyberg@visma.com Ansvarig utgivare: Informationskommittén Redaktör: Jyri Wilén Tryckning: WhyPrint Ombrytning: Christel Westerlund NJK-nytt nr 1/2019: - materialet in senast 13.2.2019 - utkommer vecka 11 Annonspriser: 1/1 sida 660 e 1/2 sida 330 e 1/4 sida 220 e Streamer 700 e / år Sampostning 2000 e Pärmbild: Noora Ruskola och Mikaela Wulff i 49erFX. Foto: Jesus Renedo/Sailing Energy/ World Sailing Höstsolen lyser blekt över kajen. Jag sitter med våra duktiga anställda på ”hatthyllan” ovanför salen på Björkholmen och genomför utvecklingssamtal. Vi diskuterar litet hur 2018 utfallit och mycket vad vi skall göra 2019. Jag slås av tanken hur duktiga våra anställda är och hur mycket aktiviteter och arbete som ryms inom ett verksamhetsår. I detta skede är det skäl att tacka de frivilliga för deras idoga insatser, de an- ställda för allt hårt arbete, donatorerna och sponsorerna för generösa bidrag och medlemmarna för att de besökt våra tillställningar och använt sig av klubbens faciliteter och tjänster 2018. På höstmötet valdes Erik Wallin till andre vicekommodor, Livia Väresmaa och Christian Hjortling till styrelsemedlem- mar. Hjärtligt välkomna till styrhytten! Ett särskilt tack till Måns och Max som jobbat flitigt i tre år främst med skär- gårdshamnar och försäljning samt kapp- seglings- och besiktningsverk­samhet. Jag ser mycket fram emot 2019, då vi firar båtklubbflaggans 100 år och två NJK-händelser i anslutning till den hög- tidliga flagghissningen på Blekholmen 18.5.1919 kl. 15, nämligen Kajholms­ donationen och Guldpokalen i 5.5 me- tersklassen. En rik historia ger oss kraft och inspi- ration i vår uppgift att bygga en god och banbrytande framtid. När jag skriver så tänker jag på det långsiktiga arbete vi gör med barn, ungdomar och unga vuxna i klubben. Ankor, träningsmöjligheter för optimist, zoom, laser och skiff, samt både match racing och fleet racing med klubbens fyra 606 och åtta J80 erbjuder ingen annan segelförening i Finland. Det arbete vi inledde för ett år sedan att undervisa äldre juniorer i kölbåtssegling har väckt mycket intresse och beundran inom de andra segelföreningarna. Ingen annan än NJK:s Sailing Center har lyck- ats fånga upp så många unga vuxna som vi, och vi ser nyttan av det inom med- lemsrekryteringen och bland ett ökande antal frivilliga funktionärer inom match racing. Vår rika historia öppnar också för möjligheter. NJK-lag har deltagit två gånger i New York Yacht Clubs Invitatio- nal Cup, och vi jobbar nu på en tredje inbjudan. Den internationella 12mR klassen har visat intresse för att anordna EM i Helsingfors i början av 2020-talet. Även detta är under arbete. När jag i medlet av november besökte Hamburg för att gratulera Norddeutsche Regatta Verein (NRV) på deras 150-års dag, kun- de jag berätta att vi hållit kontakt åt- minstone sedan 1899, så gammal är den äldsta NRV årsboken som finns i bibliote- ket på Blekholmen. Vårt 157:e verksamhetsår när- mar sig sitt slut och det 158:e bör- jar strax. Fundera om du skulle villa vara med i någon kommitté eller verksamhet och anmäl intres- set före 31.12.2018 till kansliet@njk.fi eller kontakta någon kommittémedlem direkt. Tänk vad vi kunde åstadkomma om vi vore dubbelt så många aktiva som i år! Mats Welin