NJK-nytt 4/2018 - Page 19

Nästan 20 NJK:are träffades lördagen 10 november för att diskutera kappsegling inom NJK och vad som kan göras för att öka intresset och aktiviteten för den här viktiga delen av klubbens verksamhet. Vi började med att diskutera junior­ rekryteringen och -verksamheten, Kasi- mir ­Johans­son inledde. Mycket finns att göra, börjande med aktiv rekrytering t.ex. i skolorna och därefter skapandet av olika utvecklingsalternativ, som base- rar sig på den enskilda seglarens ambi- tioner och önskemål. Som klubb har vi ju enormt mycket att erbjuda våra juniorer: Tack vare våra klubbägda båtar kan junioren kom- ma igång utan stora investeringar. Vi har bra tränare, vi har en bra bas på Björk- holmen och också våra andra resurser, t.ex. Kajholmen, kunde användas mera än hittills. Men också utmaningar finns. Olika skärmbaserade aktiviteter konkur- rerar om ungdomarnas tid, likaså andra idrottsformer, speciellt lagsporterna. Så det gäller att kunna marknads- föras seglingen, inte bara som tävlings­ idrott utan också som en rolig och spän- nande sysselsättning i havsmiljö. När det gäller juniorverksamhet har andra föreningar gjort vissa saker bättre än NJK. Det gäller att lära och ta modell, om möjligt förbättra det som redan har gjorts. En bra utmaning för den junior- kommitté, som förhoppningsvis kommer att finnas och vara aktiv genast efter att klubbens nya styrelse har valts. Det andra huvudtemat var alltså kappsegling för äldre juniorer och vux- na. Hur skall våra juniorer hitta me- ningsfulla kappseglingsformer när tiden i optimist­ jolle och fortsättningsklasser är förbi. Vad kan Sailing Centret er- bjuda med sin organiserade tränings- verksamhet och alla sina båtar? Vilket koncept för klubbsegling kan vi erbjuda t.ex. nuvarande och tidigare H-båtsseg- lare. Vad behövs för att alla de båtar, som nu ligger i våra klubbhamnar, skall synas på någon klubb- eller öppen seg- ling varje år? Frågorna var alltså många. Inga pa- tentlösningar hittades men många bra syn­punkter och idéer som vi jobbar vi- dare på. Pata Andersson 19 NJK kappseglar