NJK-nytt 1/2019 - Page 19

Dahlman. ­ Mathias var med på den Ba­ hama-registrerade båt, som vann VM år 2017. Också ”Nippes” namn lever kvar i klassen, bland annat genom en pokal, som bär hans namn och om vilken man tävlar under en VM-seglingsdag. Sedan har det ju visat sig att sexaklas­ sen aldrig dog ut. Över 50 båtar beräknas delta i klassens världsmästerskapstävling­ ar i Hangö i sommar. Men här ligger tyngd­ punkten klart inom den klassiska genren, väldigt få moderna sexor har byggts under de senaste 20 åren. Programmet för årets evenemang I 5.5M-klassens kalender kombineras seg­ lingarna on Guldpokalen med vissa andra pokalseglingar, som sedan följs av klas­ sens världsmästerskapstävlingar. Båtarna indelas i tre kategorier be­ roende på byggnadsår: Moderna båtar, klassiska båtar och ”evolution” båtar från perioden där emellan. Kampen om Guld­ pokalen går mellan moderna femfemmor. Just nu har utvecklingen nått en platå, där dessa moderna femfemmor praktiskt taget utgör en entypsklass med samma konstruktör och byggare. Upplagt för spännande seglingar alltså. Finland i årets regatta Som ovan nämndes har vi inga moderna femfemmor i Finland. Men det team som representerar Finland i guldpokalsegling­ arna har både en toppbåt och det kun­ nande som behövs för att blanda sig i toppstriden: Henti Lundberg har vunnit Guldpokalen tre gånger och seglat ca 20 VM-regattor. Timo Telkola, segelmakare, har medverkat i Jussis besättning i tiotals år och Mathias Dahlman var så nyligen som 2017 med på den ­Bahamas-flaggade världsmästarbåten. Pappa Henrik är för övrigt också guldpokalvinnare. Jag hoppas att 5 - 7 finländska klas­ siska båtar med besättningar skall ställa upp i årets regatta. Av dem har Anders Nordman med Rush VI seglat många inter­ nationella regattor. Matti Muonio­ vaara, mätningsman och levande 5.5-arkiv, seg­ lar Scatoulitsa IV och i Åbo har den forna Rettig-femfemman Skylark genomgått en fullständig restauration. En Evolution-båt finns också gömd i Jouko Lindgrens hallar, nämligen Esko Rechardts Zorina. Tidtabellen för de olika seglingarna är följande: 23 juli 24-27 juli 25-27 juli 29 juli – 2 augusti Mätning och registrering Tävlingarna om Guldpokalen (max 7 starter) Tävlingar om Royal Kaag Classic Cup och Hankö Evolution Cup Världsmästerskapstävlingarna Deltag i evenemangen, du får ett minne för livet Ett basteam jobbar sedan länge med evenemanget. Dit hör bl.a. Leena Vento och Anneli Brummer, som har lovat an­ svara för tävlingskansliet, Tom Schubert, som koordinerar den internationella ju­ ryn, Erik Wallin och Madis Ausman, som ansvarar för vad som händer på havet. Matti Muoniovaara hjälper med mångt och mycket, det nationella 5.5M förbun­ det jobbar med att aktivera de båtar och besättningar i Finland, som kunde delta. Jag, Pata Andersson, försöker hålla i hela paketet. För att skapa ett bra evenemang behöver vi hjälp På havet behöver vi märkesbåtar med kunnig besättning, vi behöver märkes­ båtar och en båt, gärna med en erfaren skeppare, för juryns behov. På land behö­ ver vi personer, som kan hjälpa oss att få de gästande seglarna att trivas, att känna att de blir väl omhändertagna. Ta kontakt med någon av oss, ifall du kan och vill vara med – du behöver inte nödvändigtvis vara med om hela evene­ manget från början till slut. Det är många år sedan NJK har varit värd för ett stort kölbåtsevenemang och vår ambition är att det skall bli ett – i positiv bemärkelse – lyckat evenemang. Pata Andersson, pata_andersson(at)hotmail.com 040- 5404862 19