NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 6

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 Dagsorden på Forbundstinget På bakgrunn av NFFs Lov § 3 – 5 (1) foreslår forbundsstyret følgende dagsorden: TINGETS ÅPNING A. Godkjennelse av representantenes fullmakter. B. Vedtakelse av forretningsorden. C. Godkjennelse av innkalling. D. Vedtakelse av sakslisten. E. Valg av dirigenter og en redaksjonskomité på tre medlemmer for forbundstinget. F. Valg av to desisorer som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll. G. Forbundsstyrets beretning for tingperioden. H. Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet. I. Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet. J. Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. K. Forslag til endringer i forbundets lov. L. Andre innkomne forslag. M. Forslag til budsjett. N. Valg av forbundsstyre, kontrollkomité, lovkomité, doms- og sanksjonsutvalg, ankeutvalg, påtalenemnd, breddeutvalg, konkurranseutvalg, lisensnemnd, klagenemnd, valgkomité og representanter og vararepresentanter til NIFs ting. O. Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsettelse av revisors honorar. TINGETS AVSLUTNING 6