NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 28

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 Komiteen vil foreslå at innbetaling til reisekassen økes fra kr 18.000 til kr 25.000 pr lag i 3. divisjon. Dette vil gi en vesentlig ­økning i reisekassen og dermed sikre et høyere nivå for tilskudd fra reisekassen for de lag som har lange og kostbare reiser. 6. VURDERINGER 2. DIVISJON KVINNER For problemstillinger relatert til 2. divisjon kvinner så har komiteen sett på sportslige forhold. Det vurderes slik at det i lov­ teksten ikke er mangel på fleksibilitet rundt avdelingsoppsettet. Det har også vært lite tilbakemeldinger fra klubbene på forhold rundt økonomi og reisebelastning. Ko miteen har sett på mulige løsninger for å se om det kan gjøres noe i kvalifiseringsordningen slik at denne blir mer fornuftig. Spørsmålet har også vært om det kunne tenkes en løsning der man spisser dagens 2. divisjon. Dette vil bety færre lag i 2. divisjon, muligens færre avdelinger, og trolig en større andel av 2. lag i 2. divisjon. Det er i komiteens arbeid sett på mulige løsninger for hvordan 2. divisjon og kvalifiseringsordning kan håndteres. Videre er det også fra landslagsmiljøet gitt noen innspill på en mer radikal endring av dagens 2. divisjon som innebærer en regioninndeling av 1. divisjon og en bredere 2. divisjon. Komiteen mener det bør vurderes endringer i dagens struktur for 2. divisjon. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at man kan få til gode løsninger uten at man også ser på hvordan øvrige divisjoner (Toppserien og 1. divisjon) vil kunne berøres og even­tuelt om det også er tidspunkt for å gjøre endringer her. Det er komiteens vurdering at hvis det skal gjøres endringer i 2. divisjon kvinner så bør dette sees i sammenheng med strukturen for divisjonsinndelingen i Toppserien og 1. divisjon. Det er i komiteens diskusjoner også tatt opp spørsmål om NFF bør starte en prosess for å kartlegge hvordan vi (forbund, kretser og klubber) på best mulig måte kan bidra til at vi får fram flere sterke og levedyktige klubbmiljøer i kvinnefotballen. Et slikt arbeid bør ses i sammenheng med en framtidig organisering av de tre øverste divisjonene i norsk kvinnefotball (Toppserien, 1. divisjon og 2. divisjon). Det er også fra flere hold gitt innspill på at det ikke bør åpnes opp for at Toppseriens 2. lag skal få spille i 1. divisjon. Komiteen konkluderer med at det ikke bør gjøres endringer i seriestrukturen som kun omfatter 2. divisjon kvinner. Hvis det skal gjøres endringer så bør dette vurderes sammen for de tre øverste divisjonene i kvinnefotballen. Komiteen mener det bør foretas en redaksjonell opprydding i benevnelse på avdelingene i 2. divisjon kvinner. I dag ser dette litt merkelig og vilkårlig ut (avd. 1-2-4-6-8-9). Dette bør justeres til avd. 1-2-3-4-5-6 fra og med kommende sesong. 7. OPPSUMMERING – KONKLUSJON Seriekomiteen for 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner oversender med dette komiteens innstilling til forbundsstyret for nærmere behandling. Komiteen har fått gode innspill gjennom samtaler og dokumentasjon fra NFFs administrasjon, kretser, klubber, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Komiteen mener de problemstillingene som er tatt opp for 3. divisjon herrer i første omgang må forsøkes å løses ved den praktiske gjennomføringen av avdelingsoppsettet. Det innstilles derfor ikke på at man skal foreta endringer i NFFs lov for divisjonsinndelingen i 3. divisjon herrer. Derimot mener komiteen det bør vurderes å øke innbetalingen til reisekassen. Komiteen foreslår at hver klubb fra 2015 skal betale kr 25.000 til reisekassen. For problemstillinger relatert til 2. divisjon kvinner mener komiteen det er grunnlag for å se nærmere på det sportslige nivået og de variasjoner som i dag er gjeldende for 2. divisjon. Komiteen mener imidlertid at disse vurderingene bør sees i sammenheng med Toppserien og 1. divisjon kvinner. Komiteen velger derfor å konkludere med at det ikke skal foretas endringer i seriestruk­ turen som kun omhandler 2. divisjon kvinner. Økonomi og reisebelastning synes ikke å være de største utfordringene for organ­ isering av dagens 2. divisjon kvinner. Komiteens innstilling er enstemmig. Kjartan Berland /s/ Johan Sjøberg /s/ Leder seriekomiteen Sekretær 28