NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 27

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 5. VURDERINGER 3. DIVISJON HERRER I NFFs lov heter det i § 12-7 (4) følgende om divisjonsinndeling for 3. divisjon herrer: «3. divisjon menn består av 12 avdelinger – 10 avdelinger á 14 lag i Sør-Norge og 2 avdelinger á 12 lag i Nord-Norge (Avdeling 11 består av lag fra Nordland FK og Hålogaland FK. Avdeling 12 består av lag fra Troms FK og Finnmark FK). Forbundsstyret fastsetter sammensetningen av de 10 avdelingene i Sør-Norge. Avdelingsvinnerne rykker opp i 2. divisjon. Lag nr 12, 13 og 14 i hver avdeling i Sør-Norge rykker ned i 4. divisjon. Lag nr 11 og 12 i hver avdeling i Nord-Norge rykker ned til 4. divisjon.» Komiteen har diskutert en mulig skisse til løsning for hvordan man kan justere innholdet i dagens seriestruktur. Det kan tenkes at man inndeler regionene bestående av følgende antall avdelinger: • Oslo, Østfold, Akershus, Indre Østland, Buskerud og Vestfold består av 5 avdelinger • Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane består av 3 avdelinger • Sunnmøre; Nordmøre & Romsdal, Trøndelag består av 2 avdelinger • Nordland, Hålogaland, Troms og Finnmark består av 2 avdelinger Prinsippet vil her være at man fastholder regionene og antall avdelinger. Dette skal være likt fra år til år. Ved å ha dette fast så slipper man å komme i en ny situasjon fra år til år ved å flytte noen lag ut fra sine regioner for å fylle opp avdelinger i andre regioner. Eksempelvis slik man i dag har ved at fire lag fra Romerike må spille i Trøndelagsavdelingen. Internt i regionene (spesielt i østlandskretsene) kan det sjongleres noe uten å få de store konsekvensene. I tillegg vil klubbene bli mer påvirket av det som skjer i avdelingene ovenfor. Komiteen har videre diskutert løsning med at hver 3. divisjonsavdeling kan inneholde fra 12 til 14 lag. Dette vil gi større fleksibilitet for oppsettet, og kan gjøre at reisebelastningen til lagene blir betraktelig mindre, selv om det fortsatt for noen lag vil måtte bli en del reising. Innspill fra konkurranseavdelingen i NFFs administrasjon til komiteens vurdering har vært at man ser ovennevnte skisse vil kunne skape en større forutsigbarhet for klubbene. Imidlertid mener man at med denne skissen vil man ta bort mye handlingsrom. Det blir laget noen ringer i kartet, og det vil få konsekvenser for lag som kanskje passer bedre i en annen region, enn den man er tildelt. Det er også fra administrasjonen gitt innspill på at hvis man velger å redusere til 12 lag i en avdeling, må man opp til 16 lag i en annen avdeling. Dette til føre til en veldig skeiv fordeling. Ved å bruke Tynset og Alvdal som eksempel så vil Alvdal i avdeling med 12 lag sørover få 11 kjøreturer, mens Tynset i avdeling med 16 lag få 15 turer nordover. I tillegg til færre reiser og mindre økonomisk belastning, vil også i teorien veien til opprykk være kortere. Administrasjonens tilbakemelding er tydelig på at hvis man deler avdelingene inn i forskjellige antall lag, vil det bli sportslig skjevhet og sportslige forskjeller. Komiteen mener det bør tilstrebes å tenke regionalt når avdelingene fastsettes og slik sett kunne det være ønskelig å gå nærmere inn på ovennevnte skisse med en fast inndeling av regioner. Komiteen har imidlertid forståelse for, og er på flere punkter enige i, de vurderingene som er fremkommet i samtaler med konkurranseavdelingen mht mulige skjevheter og forskjeller i de sportslige forholdene. Komiteen velger derfor å konkludere med at det ikke skal innstilles på endringer i dagens lovtekst for divisjonsinndelingen, men at forbundsstyret gjennom avdelingsoppsettet forsøker å vektlegge ønsket om en regional tenkning når avdelingene fastsettes. I forhold til reisebelastning er tilbakemeldingene at dette trolig ikke er det største problemet for klubben i Nord-Norge. For disse klubbene handler det mest om økonomi og den kostnaden klubbene får med dagens organisering. For klubbene i Sør-Norge som har fått vesentlig større reisebelastning så er det både tiden som brukes og økonomien som tynger. Fra komiteens side er det også i diskusjonen om økonomi og reiseavstand tatt opp en påminnelse om de advarsler som ble gitt fra forbundsstyret og administrasjonen i forkant av vedtak om ny seriestruktur da saken ble diskutert på tinget både i 2006, 2008 og i 2010. Til tross for bekymring om lange reiser og at dette ville bli høyere kostnader for klubbene, mente et stort flertall på tinget i 2010 at 3. divisjon var modent for dette og dette nivået skulle spisses med færre avdelinger. Etter forslag fra Troms FK vedtok tinget en ordning med reiseutjevning som startet med kr 15.000 som hver klubb måtte betale til reisekassen. Dette beløpet ble foran 2014-sesongen oppjustert til kr 18.000 pr klubb. Komiteen mener beregningsmetoden for reiseutjevning som ble sist endret foran 2014-sesongen, er et godt system for reise­ utjevningen. Spørsmålet er om reisekassen er tilstrekkelig, eller om det bør vurderes å legge opp til en større deltakerandel (innbetaling pr klubb til reisekassen) enn det som er tilfellet i dag. Utfra de innspill og erfaringstall som komiteen har innhentet så mener man det bør vurderes en høyere ramme for reisekassen. 27