NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 26

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 redusere antall lag på nivået for derav å oppnå en sportslig kvalitetsheving samt etablere en struktur der avdelingsvinnere rykket opp i 2. divisjon uten å matte gå gjennom en kvalifisering. Sportslige forhold har, over tid, medført at enkelte regioner er blitt sterkere (har flere lag) enn andre. Antall lag i regioner stemmer ikke i dag med det som var grunnlaget i 2010. Konsekvensen av dette er igjen at enkelte lag må reise ut av region for å opprettholde avdelingsstrukturen. Flere lag har reagert på reisebelastningen, både ved at dette tar mye tid og er kostbart. Lag har trukket seg fra seriespillet som en konsekvens av belastningen. Mye av de samme utfordringer er gjeldene for 2. divisjon kvinner. Dog er bestemmelsene i kampreglementet utformet på en slik måte som gjør at fleksibiliteten i sammensetningen av avdelinger er større enn i 3. divisjon menn. Forbundsstyret er likevel av den oppfatning at nivåene bør kunne vurderes i ett og samme utvalg. 3. KOMITEENS MANDAT OG SAMMENSETNING Forbundsstyret oppnevnte i juni måned seriekomiteen for 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner. Komiteens sammensetning: • Kjartan Berland (leder), forbundsstyret • Evy Austad, Nordmøre & Romsdal Fotballkrets • Torstein Pedersen, Hordaland Fotballkrets • Sara Hamnvik, IL Furuflaten • Jørn Ove Lunder, Skedsmo FK • Johan Sjøberg (sekretær), administrasjonen NFF Konkurransedirektør Nils Fisketjønn har hatt møterett i komiteen. Forbundsstyret vedtok følgende mandat for komiteens arbeid: «Komiteen skal vurdere dagens strukturer opp imot reisebelastninger (tid og økonomi) og eventuelt anbefale justeringer inn mot tinget i 2015. Komiteen skal levere sin innstilling til forbundsstyret senest 1. oktober 2014». I forbundsstyrets møte i august ble det orientert om arbeidet i komiteen og etter innspill fra komiteen var det enighet om å utvide mandatet for 2. divisjon kvinner til også å kunne omfatte sportslige vurderinger. Fristen for å levere innstillingen til forbundsstyret ble også endret til 1. november 2014. 4. KOMITEENS ARBEID Komiteen har i sitt arbeid gjennomført 4 møter og sluttbehandling av innstillingen pr e-post. Grunnlaget for diskusjon og vurderinger er basert på komiteens egne erfaringer og kunnskap. Det er gjennom den enkeltes medlem kontaktnett i klubb, krets og interesseorganisasjoner, innhentet erfaringstall og synspunkter på de problemstillingene som er tatt opp. I tillegg er det innhentet vurderinger fra konkurranseavdelingen i NFFs administrasjon. For problemstillinger relatert til 3. divisjon herrer har det vært fokus på hvordan avdelingsoppsettet har slått ut og hvilke konsekvenser dette har hatt for økonomi og reisebelastning. Det er blitt sett på muligheter for endringer i NFFs lov § 12-7 (4) som omhandler divisjonsinndeling for 3. divisjon. Dette for om mulig kunne gjøre endringer/tilpasninger som reduserer eventuelle skjevheter i avdelingsoppsettet, herunder lange og kostbare reiser. Videre er det innhentet erfaringstall og synspunkter om hvordan klubbene oppfatter belastningen med lange reiser. Komiteen har også gjennomgått opplegget for den nye beregningsmåten for reiseutjevning som ble innført for 2014-sesongen. For problemstillinger relatert til 2. divisjon kvinner har fokus vært rettet inn mot sportslige vurderinger og signaler om at kvaliteten for dagens 2. divisjon bør heves. Det oppleves som til dels store variasjoner i nivået på dagens 2. divisjon. Det er også vurdert reiser og økonomi for 2. divisjon kvinner, men basert på de erfaringer som er gjort oppfattes det som om at reise­ avstand og økonomi ikke er den største utfordringen. 26