NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 25

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 Orienteringer fra forbundsstyret. TEMA 5: Rapport fra seriekomité 2. div. kvinner og 3. div menn Det vises til vedtak under forslag 11, andre innkomne saker på Forbundstinget i 2014. Forbundsstyret nedsatte, i tråd med vedtaket, en seriekomite som har evaluert seriestrukturene i 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn. KOMITEENS INNSTILLING FØLGER VEDLAGT. Forbundsstyret vedtok på sitt møte den 14. januar 2015 å følge komiteens innstilling. Dette innebærer at Forbundsstyret ikke vil fremme konkrete forslag til endringer i strukturen. Forbundsstyret har merket seg seriekomiteens vurderinger om økning i reiseutgjevningsbeløpet. Forbundsstyret vil, basert på erfaringer som gjøres i 2015-sesongen og innspill og vurderinger fra seriekomiteen, vurdere om det som del av behandlingen av budsjettet for 2016 skal øke beløpet for reiseutgjevning. NOTAT 1. INNSTILLING Seriekomiteen for 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner oversender med dette følgende innstilling til forbundsstyret: A. Seriekomiteen innstiller på at det ikke foretas endringer seriestrukturen for 3. divisjon herrer. Komiteen vil imidlertid be om at forbunds styret sikrer at avdelingsoppsettet i best mulig grad ivaretas ved at lagene blir fordelt i sine respektive regioner. Dette vil være et viktig bidrag for å redusere reisebelastning mht tidsbruk for reiser og økonomi. B. Seriekomiteen innstiller videre på at hvert enkelt lag som deltar i 3. divisjon herrer skal innbetale kr 25.000 til den sentrale reisekassen for reiseutjevning. Opplegget for reiseutjevning, herunder beregningsmåte, videreføres slik som gjeldende i dag. C. Seriekomiteen innstiller på at det ikke foretas endringer i seriestrukturen for 2. divisjon kvinner. Komiteen ser at det trolig vil være fornuftig å se på seriestrukturen for de øverste divisjonene i kvinnefotballen, men mener det vil være uheldig å kun vurdere eventuelle endringer for 2. divisjon kvinner. Komiteen velger derfor i denne vurderingen å konkludere med at det ikke bør gjøres endringer i seriesystemet for dagens 2. divisjon kvinner. 2. BAKGRUNN Forbundstinget i mars 2014 behandlet forslag fra forbundsstyret om at det skulle foretas en nærmere evaluering av series­ trukturen for 3. divisjon herrer og 2. divisjon kvinner. Tinget gav sin enstemmige tilslutning til dette. Nedenfor er utdrag saken slik en ble omtalt i tingheftet. FORSLAG 11: Forbundsstyrets - forslag til evaluering av seriestruktur, 3. Divisjon menn og 2. Divisjon kvinner FORSLAG: Forbundsstyret foreslår overfor tinget at det nedsettes et utvalg som skal evaluere gjeldende seriestruktur 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn. Utvalget skal vurdere dagens strukturer opp imot reisebelastninger og eventuelt foreslå justeringer inn mot neste forbundsting. Utvalget skal arbeide med en tidshorisont som gjør det mulig å implementere eventuelle justeringer allerede fom sesongen 2015. Tinget delegerer til forbundsstyret å utforme konkret mandat og sammensetning av utvalget. BEGRUNNELSE: 3. divisjon menn ble omorganisert på tinget i 2010 etter råd fra en forutgående seriekomite. Hensikten var primært å 25