NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 23

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 styret velges et år, mens den andre halvparten velges året etter. Det er blitt fremhevet at man ved en slik ordning vil sikre bedre kontinuitet i styrets arbeid. Organisasjonsutvalget har vurdert dagens ordning opp mot en mulig løsning med organ­ isering av styrevalget hvert år. I forhold til spørsmål om kontinuitet i styrearbeidet så mener utvalget det absolutt kan være gode grunner som taler for at ikke alle i styret er på valg hvert år. Samtidig er det også en viss spenning i styrevalg og at dette kan øke interessen for forbundstinget. På den andre siden bør det også tas med i betraktning at styret som kollegium står ansvarlig for forbundets virksomhet. Det vil ofte være enklere å stille styret ansvarlig som samlet kollegium ved at man er på valg samtidig. Og selv om det er positivt at det er økt interesse for styrevalget så kan det være uheldig ved valg hvert år at man får mer fokus på valgkamp i månedene før forbundstinget. Organisasjonsutvalget mener at så lenge man velger å ha 2-årige valgperioder så bør forbundsstyret velges samlet for 2 år. Innstiling: Det foreslås ingen endringer i organisering av valg til forbundsstyret. Forbundsstyret skal fortsatt velges samlet for 2 år. 3. VALGPERIODER Tidligere organisasjonsutvalg har tatt opp spørsmålet om valgperioden for forbundsstyret burde endres fra 2 til 4 år. Det har tidligere ikke vært noe stemning for å gjøre en slik endring. Det bør imidlertid tas med i betraktningen at de fleste tingvalgte komiteer/utvalg i NFF nå har en funksjonstid på 4 år, mens forbundsstyret står igjen med en funksjonstid på 2 år. FIFA, UEFA og NIF har valgperiode for styret på 4 år. Relatert til diskusjonen om organisering av styrevalget, er organisasjonsutvalget av den oppfatning at det kan være gode grunner som taler for å gå til en valgperiode på 4 år. Særlig gjelder dette i forhold til muligheten for å skape forutsigbarhet for styrets arbeid og strategiske valg. Det vil sikre kontinuitet og gir arbeidsro til å kunne gjennomføre større reformer/endringer uten å måtte tenke på nytt styrevalg. Det som taler imot er at det kan oppleves som krevende å ta på seg et styreverv i NFF og dermed at man ikke ønsker å forplikte seg til et slikt verv i 4 år. Videre vil også det å ha for sjeldent styrevalg kunne gjøre interessen for forbundstinget lav. Dynamikken med styrevalg øker fokus og interessen for forbundstinget. Dette forholdet må imidlertid balanseres opp mot kontinuitet og muligheten for å stille styret ansvarlig som kollegium. Organisasjonsutvalget mener at det fortsatt bør være 2-årige valgperioder for forbundsstyrets medlemmer. Innstilling: Det foreslås ingen endringer i valgperioder for forbundsstyrets medlemmer. Forbundsstyrets medlemmer skal fortsatt velges for 2 år. 4. ALDERSGRENSE FOR STYREMEDLEMMER Reformprosesser i FIFA og UEFA har problematisert temaet øvre aldersgrense for styrets medlemmer og en grense for antall valg­ perioder som styremedlemmer sammenhengende kan sitte i styret. Organisasjonsutvalget har i dette arbeidet også tatt dette temaet opp til vurdering. For flere av funksjoner i fotballen, nasjonalt og internasjonalt, er det blant annet innført øvre aldersgrense på 70 år. Eksempel­vis gjelder dette for funksjoner som kampdelegater og dommerveiledere. Spørsmålet er også om det bør tas inn en øvre aldersgrense for valgbarhet til forbundsstyret? Det er utvalgets vurdering at prinsippet bør være at man har de beste kandidatene til å være medlemmer av forbundsstyret. Alder og antall år man har sittet i forbundsstyret bør ikke være avgjørende. Det legges videre til grunn at valgkomiteen foran hvert valg foretar en grundig vurdering av kandidatene. Styrets medlemmer vil være under evaluering og det vil for NFFs side ikke v