NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 21

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 Erfaringer fra piloten vil avgjøre om det er grunnlag for å etablere en permanent nasjonal G 16 serie og eventuelt med hvilke justeringer som må gjøres for å sikre at serien bidrar til å heve kvaliteten i utviklingsarbeidet. BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET Ideen om en nasjonal G16 turnering ble lansert under spillerutviklingsseminaret på La-Manga vinteren 2014. Etter bearbeidelse ble forslaget sendt på høring. Høringene i både klubb og krets viste en bred enighet om å utvikle et mer spisset tilbud til aldersgruppen. Det kom imidlertid også fram en rekke usikkerhetsmomenter rundt forslaget. Anbefalingen ble derfor å bruke 2015 til å teste ut og prøve ordningen før en gikk til en permanent etablering. MÅLSETTING I spillerutviklingsøyemed er det gunstig å få spilt flere aldersjevnbyrdige kamper med de beste spillere i dette alderssegmentet. Det er dokumentert at det å spille turneringer med kamper flere påfølgende dager er uheldig både når det gjelder skadefrekvens og kampkvalitet. Restitusjonstiden etter en fotballkamp er lengre enn 24 timer også for denne aldersklassen. Ofte har de beste spill­ erne i alderssegmentet spilt for mange kamper i løpet av en uke og dermed fått en dårlig treningsrytme. I spillerutviklingsøyemed er det optimalt å spille en kvalitetskamp hver helg. Dette gir bedre kontroll med totalbelastningen og en forutsigbar treningsrytme. I forslaget til gjennomføringen av piloten skal spilleplanen tilpasses gjennomføring av NM, regionstiltak, nasjonale spillerutvikling­ stiltak og landslagsaktivitet. Turneringsformatet legger opp til å skape god sammenheng mellom spillerutviklingsplattformen i toppklubbene og NFF. Dette i det alderssegment hvor samarbeid er avgjørende for å utvikle fremtidens toppspillere. Etableringen av turneringen vil fremtvinge samarbeidet mellom toppklubb og NFF. I seg selv en positiv effekt. VEIEN VIDERE Toppklubbene ønsker å gjennomføre en pilotturnering med de 16 TL klubbene i 2015 på et format med 2 puljer a 8 lag med A og B sluttspill på høsten. Administrasjonen i NFF har vært positive til denne løsningen. Gjennomføring av en slik pilotturnering vil gi gode svar på hvordan et slikt tiltak vil fungere i spillerutviklingsøyemed. Toppklubbene bærer selv kostnadene for pilotturneringen. Forbundsstyrets behandling: Forbundsstyret har pekt på de ulike usikkerhetsmomentene ved forslaget som har kommet fram i prosessen. Spesielt har hensynet til et fornuftig samspill i talentarbeidet mellom topp og breddeklubber vært. Styret har besluttet at det er riktig å høre saken på forbundstinget før et eventuelt vedtak om en pilot fattes. Forbundsstyret vil, med bakgrunn i drøftingene på tinget, behandle forslaget om gjennomføring av en pilot i 2015. Forbundstinget bes drøfte om: • Etableringen av en nasjonal G16 turnering er hensiktsmessig • Gjennomføringen av en begrenset pilot i 2015. • En fast struktur fra 2016 TEMA 4: Rapport fra Organisasjonsutvalget Forbundsstyret viser til den omlegging som ble gjort under tinget i 2014 vedrørende kompetansedeling mellom forbundstinget og forbundsstyret. Organisasjonsutvikling er ingen statisk sak. Forbundsstyret ønsket derfor, etter tinget i 2014, en nærmere vurdering av enkelte områder og da som en konsekvens av den omlegging som ble gjort på tinget i 2014. Forbundsstyret nedsatte derfor et nytt organisasjonsutvalg sommeren 2014. Utvalget skulle vurdere og eventuelt anbefale endringer innenfor følgende områder: 21