NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 19

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 de er best egnet og valgt inn for å styre, breddedelen inkludert klubbens eiendeler og historie. Toppfotballstyret får forvalte over det den har investert penger i og har en direkte interesse i at blir forvaltet på en best mulig måte, både sportslig og økonomisk. Klubben vil få sette inn dedikerte styremedlemmer i toppfotballselskapet. Selskapet vil også m åtte ha en lisens for sin drift fra klubben, samt en lisens og godkjennelse fra forbundet for å drifte. Ulemper ved denne modellen kan være en sannsynlig lavere konkursterskel for et AS som kun driver toppfotball. Likevel, ved en konkurs i toppfotballen, vil klubben være skjermet som en egen juridisk enhet. • n hel utskillelse av toppfotballen, tillate at klubber organiserer seg som aksjeselskaper og tas opp som medlem i Norges fotball­ E forbund. En slik organisering vil bryte radikalt med den nordiske idrettsmodellen og anses ikke særlig gjennomførbar. Løsningen er derfor ikke vurdert som et særlig godt alternativ. • eturnere til ren klubbdrift uten samarbeidende aksjeselskap. Dette vil føre til en redusert kommersialisering av fotballen og vil R medføre en ytterligere tilstramming for norske klubber i forhold til evne til å skaffe midler til å oppnå best mulige sportslige result­ ater. En slik regulering tilbake til tidligere nivå anses som lite hensiktsmessig gitt den utviklingen fotballen har hatt både her i Norge og internasjonalt. Forbundsstyret anmoder med dette tinget 2015 om å diskutere fremtidig organisering av norsk toppfotball. • Ønsker vi i størst mulig grad å beholde dualmodellen med de tilpasninger vi blir påtvunget fra UEFA og FIFA? • Ønsker vi en videre fremdrift mot modeller som er implementert og fungerer bra i andre sammenlignbare land? • Ønsker vi en løsrivelse fra modellen hvor en klubb som er selveiende er medlem av Norges Fotballforbund? • Ønsker vi å gå tilbake til den isolerte klubbmodellen som var før man tillot dualmodellen? TEMA 2: Handlingsplanen 2012 -2015: Status og veien videre mot en ny handlingsplan Det er ett år igjen av inneværende handlingsplanperiode og det er behov for å gjøre opp en status for organisasjonen. Gjennom de siste tre årene har en rekke tiltak blitt gjennomført med intensjon om å videreutvikle norsk fotball. I barne- og ungdomsfotballen har spesielt NFF Kvalitetsklubb vært en suksess. Etter ett år er nå ca. 170 klubber i gang med arbeidet og i dialog med sine fotballkretser. Allerede nå kan vi registrere en sterk økning av frivillige som tar NFFs kurs. Vi er på vei mot det kompetanse­løftet vi forutså for norsk fotball. Tilbakemeldinger fra ledersjiktet i klubbene, viser at organisasjonen har truffet på kons­ eptet. NFF Kvalitetsklubb er et løft for klubben, klubblederen og bidrag til bedre kvalitet i aktivitetene. Regelendringer og nye spillformer er innført i barne- og ungdomsfotballen. Vi har utarbeidet et eget breddereglement. Endringer som skal bidra til en bedre opplevelse og utvikling for våre aktive. Sesongen 2015 blir den første hvor samtlige fotballkretser organiserer sin aktivitet etter samme regelverk. De aldersbestemte landslagene våre presenterer jevnt over meget bra. A landslaget for herrer har de siste årene hatt motbør og ikke nådd sluttspill. Imidlertid er statusen nå positiv med et godt utgangspunkt i kvalifiseringen til sluttspillet i EM 2016. A landslaget på kvinne­ siden har for tiden stor suksess med sølv i siste EM og kvalifisert til VM i Canada sommeren 2015. Forbundstingets prioritering av fire hovedområder har vært førende for mange av de tiltakene som er gjennomført. Til tross for at organisa­sjonen har nådd svært mange av sine målsettinger, er det fortsatt noen områder hvor måloppnåelsen ikke er helt tilfredsstillende. Følgende hovedområder må fortsatt prioriteres og forsterkes i kommende periode: • Kompetanseløftet vi er inne i må fortsette. Det er behov for flere utdannede trenere. Lederutviklingen er fortsatt et område hvor det er behov for å utvikle nye tiltak for å treffe behovene til våre ledere. • et er behov for å løfte norske toppklubber på herre og kvinnesiden til et høyere europeisk nivå. Her ligger et stort potensial i den D kommende perioden. • n felles utnyttelse av ressursene i toppfotballen må være en prioritet i årene som kommer. NFF må sammen med interesseE grupperingene etablere gode fellesarenaer for utvikling. • Rekruttering av flere jenter inn i fotballfamilien er et prioritert område. Arbeidet må fortsatt ha høy prioritet. Videreutvikling av våre kretser likeså. Breddekomiteen har vedtatt å starte et prosjekt med mål om å forsterke prosesser i våre fotballkretser. 19