NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 16

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 Innkomne forslag i henhold til NFFS lov § 3-5 (1) l – andre innkomne forslag. FORSLAG 1: Troms fotballkrets’ forslag om et eget reglement for FORSLAG 2: Forbundsstyrets forslag om etablering av komité som skal vurdere seriestrukturer toppfotball menn FORSLAG 1: Troms fotballkrets’ forslag om et eget reglement for Vi foreslår for Forbundstinget at det gjøres vedtak om at Forbundsstyret til Forbundstinget i 2016 skal legge fram et forslag til «Reglement for futsal». I et slikt reglement skal alle lov- og reglements-forhold som vedrører futsal, inkorporeres. Bestemmelser som i dag er med i Kampreglementet, Reaksjonsreglementet, Breddereglementet, Overgangsreglementet, Reglement for merker, pokaler og diplomer, samt turneringsbestemmelser, etc. må flyttes fra de reglementene der de i dag er forankret, og samles i «Reglement for futsal». Det er også mange forhold som i dag ikke er forankret i noen av reglementene, som må inn i et slikt nytt reglement. Forbundsstyret må tillegges kompetansen til å foreta endringer i «Reglement for futsal» i forlengelsen etter en eventuell vedtakelse av reglementet på Forbundstinget i 2016. Her kan de samme forslags- og innstillingsrutinene som gjelder for Kampreglementet og Breddereglementet legges til grunn. MOTIVERING FOR FORSLAGET: Norges Fotballforbund har organisert futsal fra 2007, og det er en sterkt økende aktivitet i organisasjonen vår. I sesongen 20132014 hadde vi 663 lag (barn, ungdom og voksne – jenter/kvinner og gutter/menn) med rundt 9.500 aktive futsalspillere. Aktiv­ iteten har økt ytterligere i sesongen 2014-2015. Vi har et herrelandslag som har prestert godt og Vegakameratene kan vise til gode resultater i UEFA Futsal Cup. Men det er først og fremst den store breddeaktiviteten som er viktig. Det spilles futsal i regi av kretser og klubber i alle fotballkretsene i Norge. Futsal har en stor egenverdi som idrett, men bidrar også til å utvikle unge fotballspillere. Stadig flere spillere og trenere blir oppmerksom på dette, og bruker futsal for å utvikle bedre fotballspillere.Tiden er derfor inne for å gjøre noen viktige avklaringer knyttet til futsal. Futsal regnes som en egen idrett (egen spilleberettigelse og egen forsikring) men dette må formelt forankres ved at det søkes Norges Idrettsforbund om å få registrert futsal som egen gren innen Norges Fotballforbund. Vi er i ferd med å få på plass løsninger i det idrettsadministrative systemet FIKS, som gjør det mulig å registrere personer som futsalspillere (viktig i forhold til forsikring, spilleroverganger, og annen persondataregistrering). Futsal må gis en god forankring i den nye Handlingsplanen som skal vedtas på Forbundstinget i 2016. Norges Fotballforbund må si et klart og tydelig «ja» til futsal! I en slik sammenheng er det også svært viktig å få på plass et «Reglement for futsal». FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forbundsstyret støtter intensjonene i forslaget og legger dette inn som en del av ny handlingsplan. LOVKOMITEENS MERKNADER: Dersom forbundsstyrets forslag om endring i NFFs lov § 1-2 vedtas, vil det ikke være nødvendig at forbundstinget vedtar et even­ tuelt futsalreglement, da denne kompetansen er tillagt forbundsstyret. En naturlig endring av forslaget vil da være at forbundsstyret skal utarbeide et futsalregelverk, f.eks. i forkant av 2016/2017-sesongen. 16