NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 15

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forslaget støttes ikke. Forbundsstyret er av den oppfatning at det er viktig at tinget har vedtakskompetansen knyttet til alders­ grenser i aldersbestemt fotball. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. Bakgrunnen for at aldersklassene ble beholdt i loven er at aldersbestemmelser tradisjonelt er et tema som har skapt debatt på tinget. FORSLAG 4: Mysen IFs forslag til endring i Loven § 12-2 (4), aldersklasser m.v. DAGENS BE STEMMELSE: FORSLAG TIL NY TEKST: MOTIVERING: § 12-2 Aldersklasser, spillform, spill­ etid, divisjoner og avdelinger (4) Kvinner kan delta på lag for menn i samtlige klasser. I Old boysklassen må deltakende kvinner ha fylt 28 år ved årets begynnelse. § 12-2 Aldersklasser, spillform, spill­ etid, divisjoner og avdelinger (4) Kvinner kan delta på lag for menn i samtlige klasser. I Old boysklassen må deltakende kvinner ha fylt 28 år ved årets begynnelse. I aldersbestemte klasser kan forbundsstyret etter søknad i enkelttilfeller gi dispensasjon for at en gutt kan delta i jenteklasser. Mysen jenter 15-17, 7’er tilhørende ­Østfold fotballkrets har en spiller som ble født som gutt. Spilleren har skiftet til et kvinnenavn og oppfattes som kvinne. Hun ønsker å være en kvinne og hennes framtreden er deretter, men hun er for ung til å begynne med h­ormonbehandling og eventuell operasjoner. Saken er kjent fra lokalavisen. Mysen IF har også rettet en henvendelse til NFF’s juridiske avdeling i sakens anledning, men dagens regelverk åpner ikke for at gutter kan delta i jenteklasser. Mysen har forståelse for at NFF ikke har et oppdatert lovverk i slike saker, men det er på høy tid at forbundstinget tar stilling til dette og at man åpner for dispensasjoner og individuelle vurderinger i aldersbestemte klasser. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forslaget støttes med den endring at Forbundsstyret kan delegere myndigheten til å gi dispensasjon til kretsen. Da en dispens­ asjonsmulighet er begrenset til aldersbestemte klasser, kan det være mer hensiktsmessig at det er kretsen som gis mulighet for å dispensere. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget er lovteknisk tilfredsstillende. 15