NFF NFF Tinghefte 2015 - Page 13

Tinghefte – Norges Fotballforbunds ting 2015 bli alt for stort sprang fra jenteklassen til spill på seniorlag. I mange tilfeller bidrar også denne ekstra årsklassen til at klubber klarer å stille jentelag. Dersom våre forslag til endringer vedtas, innebærer det at det må gjøres endringer i Breddereglement­ ets § 2-2, samt at dispensasjons­ muligheten fra den nedre alders­ grensen for seniorlag i § 2-4 (2) tas bort. Vi foreslår også at bestemmelsene vedrørende alder og aldersklasser i aldersbestemte klasser (Lovens § 12-2), tas ut av Loven, og bare forankres i Breddereglementets § 2-2. FORBUNDSSTYRETS MERKNADER: Forslag om endring av aldersklassene for senior og junior støttes ikke. Forslaget om å senke aldersgrensene fikk ikke kvalifisert flertall hverken på tinget i 2012 eller 2014. Forbundsstyret er av den oppfatning at det ikke har fremkommet argumenter eller opplysninger som tilsier at forbundstinget denne gang skal konkludere annerledes enn det gjorde i 2012 og 2014. Vedrørende forslaget om å senke aldersgrensen for old boys, støtter forbundsstyret ikke forslaget, da dette vil kunne føre til et frafall av spillere i seniorklassen, som er i alderen 30-32 år. Forbundsstyret støtter heller ikke forslaget om at den enkelte krets kan organisere jenter 16-årsklasse som 17-årsklasse, da Breddereglementet allerede åpner for at kretsen kan ha en slik særordning forutsatt at det godkjennes av forbundsstyret. LOVKOMITEENS MERKNADER: Forslaget om endringer av aldersbestemmelser for senior, junior og old boys er lovteknisk tilfredsstillende. Vedrørende innføring av 17-årsklasse for jenter foreligger det etter Breddereglementet § 1-1 (2) en mulighet for at forbundsstyret kan godkjenne særord­ ninger som denne, i en eller flere kretser. Etter Lovkomiteens oppfatning bør denne typen særordninger primært søkes som særordning etter Breddereglementet. Dersom forslaget likevel vedtas, bør det foretas språklige redigeringer. 13