Newsletter Sonbahar 2016

İktisa t Bölü mü Bü lten i 2016 Güz İktisat Bölüm Başkanından... T ü m ODT Ü İ kt i sat a il e s i ne, ö ğr et i m el e ma n lar ı mı za , ö ğre n ci ler i mi ze, mez u n l arı mı za mer h ab a d i yer e k b a şla ma k is ti yo r u m. ODT Ü İ kt is at Bölüm B ül te n i ’ mi zi n i k in ci s i il e kar ş ı nızd a yı z. Bunu ye n i b ir g ele n ek o lar a k b en i ms e ye ce g i mi zi ve h er se n e b i r b ö l ü m b ü lt e n i il e s izl ere ul a şac a ğı mı z ı u mu yo r u z . Ge çe n s e ne sad ece İ n gi liz ce o lar a k çı kard ı ğı mı z b ü lt e ni mi z i ad a y ö ğre nc il eri mi z ve ö ğre nc i ve li ler i mi zi n d e ta k ip e d eb il me s i ad ı na , b u s e ne he m T ür kçe he m İ n g il izc e yap ma ya kara r v erd i k. B u sa yı mı zd a a yr ıc a ö ğre n ci ler i mi z e ve p er s o ne li mi z e d a ha ço k ye r verd i k. Ka mu Ü n i ver si te ler i ni n kal it el i ara şt ır ma ya p ma k ta v e sı n ırl ı ka yn a k lar la zo r l and ı ğı b ir za ma nd a yete ne k li v e çal ış k a n ö ğre n ci ler i mi zi , p er so ne li miz i, ö ğr et i m ele ma n la rı mı zı , mez u n la rı mı zı ve t ü m O DT Ü İ kt i sa t ai le si n i k ut lar ı m. B ö l ü m ü mü zd e ki ara ş tır ma la rla il g il i ger çe k le şe n hab er l eri si zi n le p a yl a ş ma k i st i yo r u m. Ö n ce li k le i k i ye n i ö ğre ti m ü y e miz, O n ur Ko s k a ve Mü r ü v vet B ü yü k b o ya cı ge çe n se n e ar a mı za k at ıld ılar v e b ü yü ye n b ö l ü mü z e k at kıd a b ul u nd u lar. So n b ah ard a n itib ar e n 2 8 ta m za ma n l ı ö ğr eti m ü ye si il e b ö l ü mü mü z d e ç al ış ı yo r uz . B u sa ye d e İ k ti sa t B ö l ü m ü b u g ü ne kad ar k i e n yü k s e k ö ğr e t i m gö r e vl is i sa y ı s ı na ul a ş mı ş b ul u n ma k tad ır. İ kt i sa t B ö l ü mü , k a mp ü s ü mü z i çi nd e b ul u n a n ya k l aş ı k 6 0 0 l i s an s ö ğr e nc i si yl e ö v ü n me kt e v e h er d ö n e m b aş k a b ö lü mle rd e n 1 0 0 0 ’d e n faz la li sa n s ö ğr e n ci si n e ç eş it li d er s ler s u n ma k tad ır . A yrı ca b ö l ü mü mü z b ü n ye s i nd e ya kl aş ı k o lara k 1 5 0 l is a ns ü s t ü ö ğr e n ci yü k s e k l is a n s ve d o k to r a p r o gr a ml ar ı n ı s ürd ür me k ted ir. Fa k ü lte mi z i n ka t kı lar ı yl a aç ıl mı ş b u l u na n İ k ti s ad i v e İd ar i B il i ml er Fa k ül te s i D a vra n ış s al v e De ne ys e l Lab ar a t u var ı (B e ha v io ur al a nd E xp er i me n ta l Lab – B EL) b ö l ü mü mü z ü n b ir b a ş ka g ur ur ka yn a ğ ı o l mu ş t ur . B ö lü mü mü z ara ş tır ma c ıl ar ı b u ye n i lab o r at u v ard a so s ya l, b il iş se l v e d u y g u sa l fa ktö r ler i n e ko no mi k k ara r ver me s ü reç ler i nd e o yn ad ı kl ar ı r o l ü i nc ele me k içi n ç eş it li d e n e yl er yü r ü t me ye b aş la mı ş lard ır. B E L, g ü n ü mü z d e T ür k i ye ’d e ik ti sa t a la nı n d a o l d u kç a s ı nır lı sa yı d a b ul u n a n d e ne ys e l ara ştı r m a lab o r a t u var lar ı nd a n b ir i o lar a k ü ni ve r s it e mi zd e ki ara ş tır ma c ılar a e ğ it i m, ara ş tır ma l id er li ğ i v e te k n i k ka yn a k sa ğl a ma k tad ır . Se v i nere k b el ir t me li yi m k i, b u yı l iç i nd e b ö l ü m ü mü z ö ğre ti m ü ye ler i nd en P ı nar D eri n - G üre O D T Ü Ge nç Ar a şt ır ma cı lar Öd ül ü ’ n e v e Ser ka n K ü ç ü kş e nel B ili m Ak ad e mi s i tara fı nd a n ver ile n G e nç B il i m İ ns a nı Öd ül ü ’ne l a yı k gö r ü l mü şt ür . Ser ka n K üç ü k ş e nel a yrı ca ReP e C ( Re sea rc h P ap er i n Eco no mic s) t ara fı nd a n 4 0 ya ş a lt ı nd a e n i yi T ür k e ko no mi s tl er d e n b ir i o l ara k s eç il mi ş ti r. A y nı z a ma nd a , b ö l ü mü mü z U R AP ( U ni ve rs it y Ra n k i n g b y Eco no mi c P er fo r ma n ce – Eko no mi k İcr aa ta Da ya lı Ü ni ver s ite Sır al a m as ı) 2 0 1 5 sır ala ma sı nd a i k ti sa t b ö l ü ml er i ar a s ı nd a b ir i n ci s ırad a ye r a l mı ş tır.