news0_2011 - Page 2

Tajn triky Zory Czoborovej s vio]Γ}u }}_ ]iu l uU ]v]} }]] v ]  }o }l} }o] v} vivui} .vl} }l} }}}}U l} vu ] v]l}ql} vZ } v Zv ] v] ] vi vi }X d] ]l } ov] l uX ol uv v] ]o] lo_v l}ol] vZ o}Z X Z - v}u}v_ o}vl_ vZ] ]o] lo_v l}ol - ] vZ o}Z X E v_ul lo_v ]l :_v}i }o ui]qu] .u /u]o s]u]vX:]vv o}v] ^ WZ^/ l u spsob vv }l}l s]Z v_l}U }Z} ɐol}u i vv] }]Zv s]Z v_l}X NEWS NEWS strana 2 sǐ}l}lo]v ]P]ov Z}vl U l} ]i _}uv} ,' Z}uv u}] l} ]}v] P]]X sǐ}l ]o]}  iZ} v} su ] v}u }] u}v_ ] s Z}v} v] s} }lv} uv]}X Dv]o] }u i iv}Z ZoX d i u}v }] ]Z o Z} x i v}]U l }}u }] } vv} }l} u}U l i Zo]v ,' u}] vi] l}vv - }vX ]P]ov ,' Z}vl i v }u }]Xhv]lv o}v] ^ WZ^/ l u }o} (}uo}v v lo oZ}}Z ɐlu} }v_X sl o}lU l} ^ WZ^/ l u } - Zi 9 _}v ̉v X ^ WZ^/ l u }Zi ɛl o_v l} W}o (] - lU ,uuo ]P_v - lU ]}l ZxU K} u]vlU ^}v_l }ivU }Zi ̌v u }oi o] o] o}lU l} } - i v Z} lv] v }x i }i_u } - v_u } Z] v} }l}l sZ} l}oX ^ WZ^/ l u uoi } s]Z v_l}Z o]}Pv v }U l} }i l}Z v]lU } iv}v vuvU s ] ov] ]X NOVINKA !!!